Sözleşmeler

Yorum Yayınlanma Kuralları

İşbu Yorum Yayınlanma Kuralları (“Kurallar”) ile, Doktorsitesi Com Bilgi Hizmetleri Teknoloji ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak, doktorlar (“Doktor(lar)”) ile gerçekleştirdiğiniz görüşmelere ilişkin Şirket’in sahibi olduğu www.doktorsitesi.com alan adlı internet sitesi (“İnternet Sitesi”) üzerinden görüş ve önerilerinizi paylaşabileceğiniz, ilgili Doktor’a gitmeyi düşünenler için giden üyelerin (“Üye”) Doktor hakkındaki düşüncelerini öğrenebilecekleri dürüst bir platform yaratmayı amaçlamaktayız. 

Bu itibarla görüşme gerçekleştirdiğiniz Doktor’a ilişkin yorumları yayınlarken olumlu ya da olumsuz olduğuna bakılmaksızın, ilgili yorumlar bakımından gerekli incelemeleri yapıp;

 • Doktor/uzmanın ve/veya kullandığı/uyguladığı tanı-tedavi yönteminin, mesleki becerisinin sınanmasına dair ifade içermeyen (Bu konuda değerlendirme yapabilecek olan yine yalnızca bir doktor/uzman ya da bir sağlık kuruluşudur. Tedavi yöntemi sizde etkili olmamış olsa dahi, doktor/uzmanın bu konudaki yetkinliği eleştirilmemelidir),
 • Genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı olmayan,
 • Kişilik haklarını ihlal etmeyen
 • Fikri/sınai hakları ihlal etmeyen,
 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 10.01.2015 tarihli ve 29232 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’ne ve sair mevzuatlara uygun,
 • Haksız rekabet yaratmayan,
 • Hakaret/küfür/tehdit/müstehcenlik/suç unsuru içermeyen,
 • İlgili Doktor ile alakasız olmayan,
 • Başkalarına dair kişisel verileri ya da özel hayatın gizliliğini ihlal etmeyen,
 • Hukuka aykırı bir durumu teşvik etmeyen/desteklemeyen,
 • Diğer Üyeler’in yorumlarına cevap niteliğinde taciz/utandırıcı/kışkırtıcı nitelikte olmayan,
 • Farklı internet sitelerine yönlendirmeyen,
 • Link, reklam veya karşılaştırma içermeyen, 
 • İlgili mevzuatına aykırı sağlık beyanı içermeyen yorumları ve
 • İlgili Doktor ile gerçekten görüşme yapmış Üyelerimiz’in yorumlarını 

İnternet Sitesi’nde yayınlıyoruz. İlgili yorumlar olumlu ya da olumsuz olduğuna bakılmaksızın en az 1 (bir) yıl süreyle herhangi bir yönlendirme yapılmadan tarih, değerlendirme notu gibi objektif bir ölçüte göre İnternet Sitesi’nde yayınlanacaktır. 

Üyeler’in, değerlendirmelerinin yayınlanması için bir rumuz (nick name) kullanmaları durumunda söz konusu rumuz, yürürlükteki mevzuata ve ahlaka aykırı olamaz; hakaret, küfür, sövme, aşağılayıcı, kişilik haklarına zarar veren sözler içeremez.

Tüm Üyelerimiz’in doğru yönlendirilmesi amacıyla yalnızca ilgili Doktor’la görüşme gerçekleştirmiş Üyelerimiz yorum yapmalıdır. İlgili Doktor’a ilişkin yapmış olduğunuz bir yorum mevzuata ya da yukarıda belirtilen Kurallar’a aykırı ise yayınlanmayacağını veya bir tespit sonucunda platformdan kaldırılabileceğini, böyle bir durumda sizleri bilgilendireceğimizi belirtmek isteriz. Eğer yapmış olduğunuz değerlendirmenin haksız yere kaldırıldığını ya da yayınlanmadığını düşünüyorsanız bizlerle e-posta aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz. Bu kapsamda taleplerinizi info@doktorsitesi.com adresine iletebilirsiniz.

Üyeler, İnternet Sitesi aracılığıyla işbu Kurallar’a uygun olarak yaptıkları yorumlarda Şirket ve/veya Doktor için hazırlanmış, oluşturulmuş, hazırlanacak ve/veya oluşturulacak olan her türlü önerilere ve görüşlere ilişkin tasarımın, tasarımı oluşturan görsel unsurların, bu kapsamda oluşturulmuş görsel malzemenin ve dosyaların, numunelerin, örneklerin, buna ilişkin her türlü bilgilerin ve belgelerin tüm kullanım ve fikri mülkiyet haklarının (Fikri mülkiyet hakkı; Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili tüm diğer mevzuat gereğince münhasıran işleme, kullanma, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm mali hakları ve emredici hukuk kurallarının izin verdiği ölçüde manevi hakları ve telif hakları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm hakları anlamına gelmektedir) bizzat Şirket’e ait olduğunu ve olacağını, işbu yorumun Şirket tarafından herhangi bir yayın mecrasında veya Şirket’e ve/veya Doktor’a ait hizmetlerin ve/veya yazılımların geliştirilmesi/iyileştirilmesi amacıyla kullanılması dolayısıyla bundan hiçbir hak ve/veya bedel talep etmeyeceğini, yorumun yaratıcısı sıfatından dolayı ilgili mevzuat, sözleşme veya herhangi başka sebeple doğmuş ve/veya doğabilecek her türlü talep ve alacağından gayrı kabili rücu olarak serbest iradesi ile ve herhangi bir şarta bağlı olmaksızın süresiz olarak feragat ettiğini, işbu Kurallar’daki yükümlülüklerine aykırı davranması sebebiyle Şirket ve/veya Şirket çalışanlarının ve/veya yöneticilerinin herhangi bir zarara (dava, sulh ve avukatlık ücretleri de dahil her türlü masrafı da içermektedir) veya talebe maruz kalması durumunda ilgili talepleri doğrudan ve fer'ileri ile birlikte ilk talepte nakden ve defaten ifa ile birlikte tazmin edeceğini veya bu taleplerin Şirket tarafından karşılanması halinde tüm bu bedelleri ferileri ile birlikte herhangi bir ihtirazı kayıt ileri sürmeksizin karşılayacağını gayrikabili rücu ve süresiz olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

Şirket, işbu Kurallar’ı hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde Üye için hüküm ifade edecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Facebook Twitter Instagram Youtube