Sözleşmeler

Çalışan Adayları için Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Aydınlatma Metni

Çalışan Adayları için Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Aydınlatma Metni

Doktorsitesi Com Bilgi Hizmetleri Teknoloji ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından kişisel verileri işlenen çalışan adaylarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esasların açıklanması amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ve ilgili mevzuatı gereğince bu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

 

Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen veri sorumlusu sıfatı ile Maslak Mah. AOS 55. Sok. No:2/24 Sarıyer İstanbul adresinde mukim Şirket tarafından aşağıdaki açıklamalarla sınırlı olmak üzere işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Aşağıda kategoriler halinde detaylıca açıklanan kişisel verileriniz Şirket tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında belirtilen hukuki sebepler gözetilerek işlenmektedir.

 

Kişisel verileriniz Şirket’e bizzat tarafınızca veya referans kişiler ya da kariyer siteleri vasıtasıyla ulaştırılan iş başvuru formu ve iş başvuru sürecine ilişkin diğer dokümanlar ile ve ayrıca gerekmesi halinde çalışan adayı tarafından ibraz edilen belgeler ve beyan edilen ek bilgiler aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortam yoluyla toplanmaktadır. Ayrıca www.doktorsitesi.com (“Site”) adresi içerisinde yer alan İnsan Kaynakları sekmesindeki form aracılığıyla ve ik@doktorsitesi.com mail adresine gönderilen öz geçmiş vasıtasıyla kişisel veriler elektronik ortamda toplanmaktadır. Öz geçmiş bilgilerinizde yer alacak kişisel verileri kendiniz belirleyeceğinizden lütfen hangi verilerinizi Kurum ile paylaşmak istediğinize dikkat ediniz. Aşağıda kategoriler halinde sayılan kişisel veriler Şirket tarafından talep edilebilecektir.

Şirket tarafından toplanan veya da çalışan adayı tarafından aktarılan kişisel veriler iş başvurusu süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; mülakat süreci, referans kontrolü, aday olarak pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi, işe alımın gerçekleştirilmemesi halinde gelecekte ortaya çıkabilecek uygun bir pozisyon için özgeçmişin değerlendirilmesi, çalışan adayı ile iletişime geçilmesi, iş sözleşmesinin kurulması gibi aşağıda yer alan hukuki gerekçeler ve amaçlar doğrultusunda sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla ve her türlü teknik ve idari koruma yöntemleri alınmak suretiyle işlenmektedir.

 

İşlenen Kişisel Veriler, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları

Veri Kategorisi: Kimlik, İletişim ve Meslek Deneyim Bilgileri

Aşağıda sayılan kişisel veriler bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebepleriyle işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Çalışan adayının:

·  Adı ve Soyadı

·  Doğum Tarihi

·  Doğum Yeri

·  Fotoğrafı

·  Uyruğu

·  Cinsiyet,

·  Medeni Hali

·  İmzası

·  Gerekmesi halinde T.C. Kimlik Numarası,

·  Telefon Numarası Bilgisi

·  Adres Bilgisi

·  E-posta Adres Bilgisi

·  Mesleki Beceri Bilgisi

·  İş Tecrübesi

·  Diploma Bilgileri

·  Gidilen Kurs Bilgisi

·  Sertifikaları

·  Yabancı Dil Bilgisi

·  Özgeçmiş Bilgisi

·  Hizmet Bilgileri

·  Emeklilik Bilgisi

·  Öğrenim Durumu Bilgisi

·  Askerlik Bilgisi

·  Referans Bilgileri

·     Çalışan Adayı / Stajyer / Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·     Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

·     Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

·     İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

·     Talep / Şikayetlerin Takibi

·     Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·     Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 

Veri Kategorisi: Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgisi

Aşağıda sayılan kişisel veri temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması nedeniyle işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

·  Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgisi (Kapalı Devre Kamera Sistemi)

·  Giriş – Çıkış Kayıtları

·     Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Çalışan adaylarına ilişkin kişisel veriler herhangi bir amaç ile üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarılmamaktadır. Ancak Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 8. Maddesinde belirtildiği şekilde çalışan adayının açık rızası olması halinde veyahut da 5. maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması veya çalışan adayının temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri aktarmasının zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak istisnai olarak yurtiçindeki üçüncü kişilere veya yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına kişisel veri aktarılabilecektir. Ayrıca yukarıda belirtilen şartların gerçekleşmesi ve veri aktarımı yapılması halinde üçüncü kişinin verinin korunması için gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri aldığı konusunda güvence vermesi Şirket tarafından talep edilmektedir.

 

Çalışan Adayı Olarak Haklarınız

Kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi gereğince;

·     Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·     Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

·     Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·     Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·     Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

·     Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·     Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·     İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve

·     Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel Verileriniz ile İlgili Başvuru ve Şikayet Süreci

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Başvuruda;

a) Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Talep konusu bulunması zorunludur.

 

Başvurunuzu kvkk@doktorsitesi.com mail adresi üzerinde Şirket’e iletebilirsiniz. Ayrıca www.doktorsitesi.com internet sitesinde yer alan formu doldurarak formun imzalı bir nüshasını yukarıda belirtilen Şirket adresine başvuru koşullarını yerine getirmeye yarayan bilgi ve belgeler ile birlikte iletmeniz halinde talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız cevaplandırılacaktır. Ayrıca ilgili taleplerin değerlendirilmesi aşamasında gerek görülmesi halinde çalışan adayından başvurusuna istinaden ek bilgi talep edilebilir. Başvuru cevabının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler talep edilebilecektir.

Facebook Twitter Instagram Youtube