Sözleşmeler

Site Ziyaretçileri Aydınlatma Metni

Doktorsitesi Ziyaretçileri için Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Aydınlatma Metni

 

Doktorsitesi Com Bilgi Hizmetleri Teknoloji ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından kişisel verileri işlenen www.doktorsitesi.com (“Site”) ziyaretçilerinin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esasların açıklanması amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ve ilgili mevzuatı gereğince bu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

 

Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen veri sorumlusu sıfatı ile Maslak Mah. AOS 55. Sok. No:2/24 Sarıyer İstanbul adresinde mukim Şirket tarafından aşağıdaki açıklamalarla sınırlı olmak üzere işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Aşağıda kategoriler halinde detaylıca açıklanan kişisel verileriniz Şirket tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında belirtilen hukuki sebepler gözetilerek işlenmektedir.

 

Eğer www.doktorsitesi.com (“Site”) hizmetlerinden faydalanmak amacıyla Site’ye üye olduysanız lütfen “Danışanlar için Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Aydınlatma Metni” belgesini inceleyiniz. Site’ye üye olmaksızın Site içerisinde gezinti yapmanız, hizmetlerle ilgili elektronik posta veya çağrı merkezi aracılığıyla ya da iletişim formu gibi kanallarla ve/veya herhangi bir amaç doğrultusunda Şirket ile iletişime geçmeniz ve bilgi paylaşmanız halinde bu bilgileriniz kişisel veri olarak işlenebilecektir. Bu nedenle de hangi veriyi paylaşacağınızı lütfen dikkatle seçiniz. Kişisel verileriniz bu anlamda bilgi sistemleri, çerezler, e-posta, çağrı merkezi ve sizin tarafınızdan ibraz edilen diğer bilgi ve belgeler aracılığıyla sözlü, yazılı ve elektronik ortam yoluyla toplanmaktadır.

 

Kişisel verileriniz sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması veya bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması veya temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması gerekçelerine dayanarak ve iletişime geçilen konu özelindeki amaçlarla işlenebilecektir. Bu nedenle lütfen Şirket ile iletişime geçerken bu bilgiler doğrultusunda kişisel bilgilerinizi paylaşın.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 8. maddesinde belirtildiği şekilde ziyaretçinin açık rızası olması halinde veyahut da 5. maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde aktarılabilecektir. Bunlar haricinde hiçbir koşulda Şirket tarafından kişisel verileriniz herhangi bir amaç ile üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarılmaz.

 

Site Ziyaretçisi Olarak Haklarınız

Kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi gereğince;

·     Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·     Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

·     Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·     Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·     Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

·     Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·     Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·     İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve

·     Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel Verileriniz ile İlgili Başvuru ve Şikayet Süreci

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Başvuruda;

a) Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Talep konusu bulunması zorunludur.

 

Başvurunuzu kvkk@doktorsitesi.com mail adresi üzerinde Şirket’e iletebilirsiniz. Ayrıca www.doktorsitesi.com internet sitesinde yer alan formu doldurarak formun imzalı bir nüshasını yukarıda belirtilen Şirket adresine başvuru koşullarını yerine getirmeye yarayan bilgi ve belgeler ile birlikte iletmeniz halinde talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız cevaplandırılacaktır. Ayrıca ilgili taleplerin değerlendirilmesi aşamasında gerek görülmesi halinde çalışan adayından başvurusuna istinaden ek bilgi talep edilebilir. Başvuru cevabının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler talep edilebilecektir.

 

Facebook Twitter Instagram Youtube