Sözleşmeler

Danışan Aydınlatma Metni

Danışanlar için Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Aydınlatma Metni

 

Doktorsitesi Com Bilgi Hizmetleri Teknoloji ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından kişisel verileri işlenen danışanlara yönelik olarak kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esasların açıklanması amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ve ilgili mevzuatı gereğince bu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

 

Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen veri sorumlusu sıfatı ile Maslak Mah. AOS 55. Sok. No:2/24 Sarıyer İstanbul adresinde mukim Şirket tarafından aşağıdaki açıklamalarla sınırlı olmak üzere işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Aşağıda kategoriler halinde detaylıca açıklanan kişisel verileriniz Şirket tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında belirtilen hukuki sebepler gözetilerek işlenmektedir.

 

www.doktorsitesi.com (“Site”) hizmetlerinden faydalanmak isteyenlerin Site’ye danışan olarak kayıt olması gerekmektedir. Şirket, danışanlara ait kişiler verileri danışan bilgi formu, bilgi sistemleri, çerezler, e-posta, çağrı merkezi ve sisteme kayıt olmak isteyen danışanlar tarafından ibraz edilen diğer bilgi ve belgeler aracılığıyla sözlü, yazılı ve elektronik ortam yoluyla toplanmaktadır. Danışanlardan elde edilen kişisel bilgiler Şirket tarafından aşağıdaki hukuki gerekçeler ve amaçlar doğrultusunda sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla ve her türlü teknik ve idari koruma yöntemleri alınmak suretiyle işlenmektedir.

 

Ayrıca onay vermeniz halinde dönemsel kampanya çalışmaları ve özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması amacıyla da kişisel verileriniz toplanabilir ve işlenebilir. Site üzerinden paylaşacağınız özel nitelikli sağlık verilerinize ilişkin süreç hakkında detaylı bilgiyi de aşağıda bulabilirsiniz.

 

İşlenen Kişisel Veriler, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları

Veri Kategorisi: Kimlik Bilgileri  

Aşağıda sayılan kişisel veriler kanunlarda kişisel veri toplanmasının açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebepleriyle işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

·  Adı ve Soyadı

·  T.C. Kimlik Numarası

·  Varsa Yabancı Kimlik Numarası

·  Cinsiyet

·  Doğum Tarihi

·  Fotoğraf

·  Meslek Bilgisi

 

 

·     Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·     Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·     Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

·     İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·     İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·     Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

·     Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

·     Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

·     Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·     Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

·     Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·     Talep / Şikayetlerin Takibi

·     Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

·     Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

Veri Kategorisi: İletişim Bilgileri   

Aşağıda sayılan kişisel veriler bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebepleriyle işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

·  Elektronik Posta Adresi

·  İletişim Adresi

·  Cep Telefonu Numarası

·  Site Mesaj Kayıtları

·  İletişim Kayıtları (açık rıza verilmesi halinde çağrı merkezi aracılığıyla)

·  Randevu Bilgileri

 

·     Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·     Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·     Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

·     Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

·     İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·     İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·     Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

·     Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

·     Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

·     Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·     Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

·     Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·     Talep / Şikayetlerin Takibi

·     Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

·     Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

·     Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·     Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·     Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi (açık rıza verilmesi halinde)

 

Veri Kategorisi: İşlem Güvenliği Bilgileri

Aşağıda sayılan kişisel veriler Site içinde işlem yapmanız halinde kanunlarda kişisel veri toplanmasının açıkça öngörülmesi, Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması nedeniyle işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

· İnternet sitesi erişim ve kullanım bilgileri

· Çerez Bilgileri (Çerezlere ilişkin detaylı bilgilendirmeye çerez politikasında bulabilirsiniz.)

·     Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

·     Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

·     Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·     Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·     Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

·     Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Yukarıda sayılanlar dışında Site’nin sunduğu hizmetler kapsamında farklı bilgi ve belgeleri de Şirket ile paylaşabilirsiniz. Paylaştığınız bu bilgilerin de kişisel veri olarak işlenebileceğini hatırlatmak isteriz.

 

Bununla birlikte Site’nin esas faaliyeti danışanları alanında uzman doktorlar ve uzmanlar ile online veya fiziksel kanallar aracılığıyla bir araya getirmek olduğundan danışanların görüşme öncesinde, görüşme sırasında veya sonrasında ya da Site’de yer alan diğer hizmetleri kullandığı sırada sağlık verilerini paylaşması mümkündür. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca sağlık verileri (cinsel hayat bilgisi ve genetik veriler de dahil olmak üzere) özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilmektedir. Sağlık verilerinin işlenmesi ve aktarılması ancak danışanın açık rıza vermesiyle mümkündür. Bu nedenle Site’ye üye olunurken sağlık verilerinin Site tarafından işlenmesine ve randevu oluşturmanız halinde yalnızca ilgili doktora veya uzmana aktarılmak üzere açık rızanız talep edilecektir. Hangi sağlık bilgisini paylaşacağına danışan kendisi karar vermektedir ve paylaşılan bu sağlık bilgisi Şirket tarafından amacına uygun olarak işlenmektedir. Şirket bu bilgileri yalnızca tıbbi teşhis ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan ilgili doktora veya uzmana aktaracaktır. Bunun haricinde danışanın sağlık bilgileri hiçbir üçüncü kişiye veya yurtdışına aktarılmaz. Danışanın sağlık bilgilerine ilişkin olarak verdiği açık rızasını her zaman geri alması mümkündür ve bu durumda sağlık bilgileri Şirket sisteminden geri döndürülemeyecek şekilde kaldırılır veya niteliğine göre anonim hale getirilir. Şirket özel nitelikli verilerinizi korumak amacıyla gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almıştır.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 8. maddesinde belirtildiği şekilde danışanın açık rızası olması halinde veyahut da 5. maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde aktarılabilecektir. Bunlar haricinde hiçbir koşulda Şirket tarafından kişisel verileriniz herhangi bir amaç ile üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarılmaz.

 

Kişisel verileriniz istisnai olarak yurtiçinde mukim aşağıdaki üçüncü kişilere kanunlarda kişisel veri aktarılmasının açıkça öngörülmesi, Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için aktarmanın zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için aktarmanın zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için veri aktarmanın zorunlu olması hallerinde aşağıda belirtilen amaçlarla aktarılabilir.

Aktarım Yapılan Üçüncü Kişiler

Kişisel Veri Aktarma Amaçları

· İş Ortakları

·     Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·     Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

·     İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·     Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·     Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·  Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

·     Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·     Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

·     Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·  Hissedarlar

·     Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 

Danışan Olarak Haklarınız

Kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi gereğince;

·     Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·     Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

·     Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·     Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·     Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

·     Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·     Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·     İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve

·     Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel Verileriniz ile İlgili Başvuru ve Şikayet Süreci

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Başvuruda;

a) Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Talep konusu bulunması zorunludur.

 

Başvurunuzu kvkk@doktorsitesi.com mail adresi üzerinde Şirket’e iletebilirsiniz. Ayrıca www.doktorsitesi.com internet sitesinde yer alan formu doldurarak formun imzalı bir nüshasını yukarıda belirtilen Şirket adresine başvuru koşullarını yerine getirmeye yarayan bilgi ve belgeler ile birlikte iletmeniz halinde talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız cevaplandırılacaktır. Ayrıca ilgili taleplerin değerlendirilmesi aşamasında gerek görülmesi halinde çalışan adayından başvurusuna istinaden ek bilgi talep edilebilir. Başvuru cevabının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler talep edilebilecektir.

 

Facebook Twitter Instagram Youtube