Nörojenik mesane

Nörojenik mesane

Mesaneyi innerve eden(uyaran) sinirleri etkileyen nörolojik hastalıklar nedeniyle oluşan fonksiyon bozukluğu olarak tanımlanabilir.

Hastalığın yerine ve şekline göre belden aşağı his kusuru veya felç durumu olabilir. Omurga yaralanmaları (Spinal travmalar), Beyin (Serebrovasküler) hastalıklar, MS, Parkinson, Tabes dorsalis, Şeker hastalığı, Meningomyelosel, Pelvik cerrahi, Bel fıtığı (İntervertebral disk hernisi), v.b hastalıklar nörojenik mesane nedeni olabilirler.

Hastalığın yerine göre idrar kaçırma yada idrar yapamama şikayetleri olur. Genelikle idrar yapma hissi veya idrara sıkışma hissi yoktur. Hastalar çoğu kez sonda yardımı ile idrarını yaparlar.

Bu şikayetler varsa mutlaka ÜROLOJİ doktoruna muayene olun.

NÖROJENİK MESANE

Nörojenik mesane, mesaneyi innerve eden sinirleri etkileyen nörolojik hastalıklar nedeniyle oluşan fonksiyon bozukluğu olarak tanımlanabilir.

FiZiK MUAYENE

Nörolojik durum olabildiğince kapsamlı olarak tanımlanmalıdır. Ürogenital bölgedeki duyu ve reflekslerin tümü değerlendirilmelidir.

Anal sfinkter ve pelvik taban işlevleri kapsamalı olarak incelenmelidir.

Mesane günlüğünün tutulması önemlidir.

İdrar analizi, kan tahlilleri, görüntüleme, serbest flowmetre ve rezidüel ve idrar kaçırma ölçümü gerçekleştirilmelidir.

NÖROJENİK MESANENİN TEDAVİSİ

Tedavinin Amacı

Renal fonksiyonları korumak,
Kontinansı sağlamak ve sürdürmek,
Tekrarlayan İYE ile mesane ve böbrek taşı oluşumunu önlemektir.

KONSERVATiF TEDAVi

Tüm tedavilerin ilk hedefi üst üriner sistemin korunmasıdır.
Aşırı aktif detrüsörün başlıca tedavi biçimi antikolinerjik ilaç tedavisidir.
Seçilmiş hastalarda rehabilitasyon ve nöromodülasyon etkin olabilir.
Kondom kateter veya petler idrar kaçırmayı sosyal olarak kabul edilebilir bir duruma getirebilir.
Yardımlı mesane boşaltım yöntemlerinden herhangi biri çok dikkatli kullanılmalıdır.

KATETERiZASYON

Temiz aralıklı kateterizasyon mesanesini boşaltamayan hastalarda uygulanan standart tedavidir.

Aseptik TAK tercih edilir.

Kateter büyüklüğü: 12-14 Fr.

TAK sıklığı: günde 4-6 kez

Mesane hacmi 400 ml’nin altında kalmalıdır.

Kalıcı transüretral ve suprapubik kateterizasyon.
Olağanüstü durumlarda kullanılmalı, yakından izlemeli ve kateter sık sık değiştirilmelidir. Silikon kateterler tercih edilmeli ve her 2-4 haftada bir değiştirilmelidir.

MiNiMAL iNVAZiV TEDAVi

Detrüsörde Botulinum toksin injeksiyonları detrüsör aşırı aktivitesini azaltan en umut verici intravezikal ilaç uygulamasıdır.

Sfinkterotomi DSD veya sfinkter bölgesinde diğer mesane çıkım direnci artışlarında uygulanan standart tedavi biçimidir.

Sfinkter Botulinum injeksiyonları girişimsel cerrahi için elverişli olmayan hastalarda birinci seçenektir. Mesane boynu insizyonu fibrotik mesane boynunda etkilidir.

Özellikle son yıllarda popülarize olan Botulinum A toksini(BOTOX) injeksiyonu spastik nörojenik mesane tedavisinde kullanılmaktadır

CERRAHİ TEDAVİ

Üretral Slingler
Artifisiyel Sfinkter
Measne Boynu ve Üretra Rekonstrüksiyonu
Denervasyon,Nörostimülasyon,Nöromodülasyon
Mesane Augmentasyonu veya substitüsyonu
Üriner Diversiyon

İzlem

Olası ÜSİ hasta tarafından kontrol edilir

idrar analizi iki ayda bir yapılır.

Üst üriner sistem, mesane ve rezidüel idrar her altı ayda bir kontrol edilir (ultrason).

Fizik muayene, biokimya ve idrar laboratuvar testleri her yıl yapılır.

Video ürodinamik inceleme her 1-2 yılda bir ve risk faktörü belirlendiğinde uygulanır.

Nörolojik patoloji veya Nörojenik mesanenin durumuna göre yukarıdakilerin tümü daha sık aralıklarla yapılmalıdır.

Bu makale 8 Temmuz 2021 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Prof. Dr. Mehmet BAYKARA, lisans öncesi öğrenimlerinin ardından 1968 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini 1974 yılında başarıyla tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise, 1976 - 1981 yılları arasında F. Almanya Heidelberg Üniversitesi Heillbronn Akademi Hastanesi'nde tamamlayarak Üroloji uzmanı olmuştur. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ''Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör'' unvanlarını alarak hasta kabulü yapan Prof. Dr. Mehmet BAYKARA, mesleki gelişim anlamında bir çok eğitim ve kurs tamamlamıştır. Mesleki çalışmalarına Antalya'da bulunan Özel Anadolu Hastanesi'nde devam etmektedir. Yurtdışı Eğitim 1976 – 1981 F. Almanya Heidelberg Üniversitesi Heilbronn Akademi Hastanesi Üroloji Uzmanlık Eğitimi, 1989 Temmuz Mainz J. Gutenberg Üniversitesi Üroloji Kliniği, 1992 Temmuz ...

Prof. Dr. Mehmet Baykara
Prof. Dr. Mehmet Baykara
Antalya - Üroloji
Facebook Twitter Instagram Youtube