Yaşa bağlı makula dejenerasyonu olan hastalarda ultra geniş açılı renkli fundus fotoğrafları ve otoflöresans görüntülerinin değerlendirilmesi.

GİRİŞ VE AMAÇ: Yaşa bağlı makula dejenerasyonu (YBMD) olan hastalarda ultra geniş açılı renkli fundus fotoğrafları ve fundus otofloresans (FOF) görüntülerini değerlendirmek ve periferik retina değişikliklerini belirlemek.

Yaşa bağlı makula dejenerasyonu olan hastalarda ultra geniş açılı renkli fundus fotoğrafları ve otoflöresans görüntülerinin değerlendirilmesi.

GİRİŞ VE AMAÇ: Yaşa bağlı makula dejenerasyonu (YBMD) olan hastalarda ultra geniş açılı renkli fundus fotoğrafları ve fundus otofloresans (FOF) görüntülerini değerlendirmek ve periferik retina değişikliklerini belirlemek.
YÖNTEM: Bu çalışmaya YBMD’li 58 hastanın 116 gözü, kontrol grubu olarak da sağlıklı 30 hastanın 60 gözü dahil edildi. Standart bir görüntüleme protokolü kullanılarak Optos 200Tx ultra geniş açılı fundus görüntüleme cihazı ile 200 derece FOF ve renkli fundus görüntüler elde edildi. Fundus flurosein anjiografi (FFA) ve optik koherens tomografi (OKT)bulguları kaydedildi. YBMD’li gözler erken evre (63-125µ drusen), orta evre (>125µ drusen ve retina pigment değişiklikleri) ile geç evre (neovasküler membran ve coğrafik atrofi varlığı) olmak üzere sınıflandırıldı. Tüm YBMD’li olgular ile kontrol grubu ile karşılaştırıldı.
BULGULAR: Ortalama yaş 73±8.4 ve 32’si (%55.2) erkek, 26’sı (%44.8) kadın idi. YBMD’li 116 gözün 78’inde (%67.2) renkli fundus fotoğraflarında periferik retinada değişiklik mevcutken, kontrol grubunda 60 gözün 9’unda (%15) periferik değişiklik saptandı (p<0.001). Otofloresans görüntüleri değerlendirildiğinde YBMD’li 116 gözün 93’ünde (%80.1) periferde FOF değişikliği mevcutken, kontrol gurubunda ise 60 güzün 8’inde (%13.3) periferik otofloresans değişikliği mevcuttu ve bu fark istatistiksel olarak anlamlı saptandı (p<0.001).
TARTIŞMA VE SONUÇ: Çalışmamızda YBMD hastalarında, renkli fundus fotoğrafı ve FOF görüntülemede sağlıklı gözlere kıyasla periferik retinada daha fazla değişiklik olduğu saptandı. YBMD’nin sadece arka kutup değil, periferik retina da etkilenmektedir.

Bu makale 8 Temmuz 2024 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Op. Dr. Çağrı Yiğit

Yazarı sosyal medya'da takip edin
instagram
whatsapp
Etiketler
Fundus
Op. Dr. Çağrı Yiğit
Op. Dr. Çağrı Yiğit
Ankara - Göz Hastalıkları
Facebook Twitter Instagram Youtube