Nedeni bilinmeyen ateş (fever of unknown origin-fuo)

Nedeni bilinmeyen ateş (fever of unknown origin-fuo)

3 haftadan uzun süre ile,

Viral enfeksiyonlar

Ameliyat sonrası ateşler

İlaç ateşleri ekarte edilir

>38.3C olan ateş olguları

Hastanede Bir hafta veya daha uzun süre incelemeyle nedeni bulunamamış,

Klasik NBA

Nozokomiyal NBA

Nötropenik NBA

HIV ile ilişkili NBA

Klasik NBA

38,3* ateş ve 3 haftadan uzun süremesi

3 gün hastanede yatırılarak araştırmasına rağmen ve 3 ayrı gün hastanede yatırılmadan yapılan tetkiklerden sonra ateş nedeninin saptanamaması

Nozokoniyal NBA

Ateş >38.3oC

Yatışta infeksiyon yok

En az iki Kültürlerin inkübasyonu dahil üç günde tanı konulamamış olması

En sık nedenler:

Clostridium difficile

pulmoner emboli,

Septik tromboflebit,

C.difficile infeksiyonu

IV katater infeksiyonu,

İlaç ateşidir

Nosokomiyal sinüzit,

Nötropenik NBA

Ateş >38.3oC

Nötrofil <500/mm3

Kültürlerin inkübasyonu dahil üç günde tanı konulamamış olması En sık nedenler: – Kaynağı belirsiz bakteriyel inf.lar.

Perianal enfeksiyon,

Herpes virus,

Aspergilloz, kandidiyaz gibi invazif mantar inf.ları

HIV İLE İLİŞKİLİ NBA

Ateş >38.3oC

Doğrulanmış HIV infeksiyonu

Ayaktan hastada 4 haftadan, hastanede izlenen hastada 3 günden uzun süreli ateş olması

En sık nedenleri:

Dissemine MAC, tüberküloz, P. carinii, NonHodgkin lenfoma ve ilaç ateşi en sık.

Yaygın fungal infeksiyonlar,

Salmonelloz ve CMV infeksiyonu da akla gelmelidir

NBA Nedenleri Üzerine Etkili Faktörler

Coğrafik faktörler

Başvuran hasta özellikleri (nutrisyon, hijyen, çevresel f.)

Hasta yaşı

6-14 yaş – Kollajen doku hastalıkları

Yaşlılar – temporal arterit, intraabd. inf.lar, bilier trakt inf.ları, maligniteler

Araştırmacı-hekim deneyimi

Zaman (yeni diagnostik teknikler)

NBA Nedenlerinin Yaş ile İlişkisi

<6yaş

Bakteriyel ve Sistemik viral inf.
6-14 yaş Kollagen vasküler hastalıklar

İnflamatuar barsak hastalıkları

>14 yaş

İnfeksiyon

Malignite

Kollagen vasküler hastalıklar

NBA NEDENLERİ

Hastalık Dünya Türkiye
Enfeksiyon 21-58 42-65
Kollajenoz 13-24 6-34
Malignite 6-31 8-26
Değişik 4-27 4-16
Tanısız 7-38 4-35

NBA’nın en sık nedenleri

İnfeksiyon

Tüberküloz

Endokardit

Apseler

Osteomyelit

Viral inf. (EBV, CMV, HIV)

Bruselloz

Salmonelloz

Lyme hastalığı

Prostatit

Sifiliz

Malignite

Lenfoma

Solid tümörler

Lösemi

Atrial myxoma

Kaposi sarkomu

Akciğer kanseri

Multiple myeloma

Metastatik kanser

Hepatoma

Myelodisplastik send

Viral İnfeksiyonlar

CMV

EBV

HIV (geç antikor cevabı, uzamış mononükleoz sendromu)

HCV, HBV (periarteritis nodosa)

Enterik ateş

Bruselloz

Q ateş, psittakoz, Lyme hastalığı,kedi tirmağı hastalığı

Malarıya ve toksoplazma

Mantar-> Histoplazma, candida, aspergillus

NBA’nın en sık nedenleri

Kollajen doku – Otoimmün

Romatizmal ateş

Romatoid artrit

SLE

Temporal arterit

Granulomatöz hepatit

Hipersensitive vasküliti

İnfl. Barsak hastalıkları

Reiter sendromu

Erişkin Still hast.

Polimyaljia romatika

Diğer

İlaç ateşi

Faktisiyöz

FMF

Behçet

Tiroidit

Santral ateş

Hematom

Pulmoner emboli

DVT

Tüberküloz

Tüm NBA’ların %23’ü

Milier (%50’sinde ppD (-))

Renal (ateş, hematüri, steril pyüri)

Mezenter lenf nodu (ateş, abdominal bulgu ?)

Tubal, endometrial ( ateş?, adet düzensizliği)

İNFEKTİF ENDOKARDİT

KKH veya edinsel kalp hastalığı olan hasta 2 haftadan uzun süre ateş varsa akla getirilmeli

Klinik tanı güçlüğü:

Üfürüm olmaması

Fizyolojik olarak değerlendirilmesi

Kültür negatifliği:

Sağ kalp endokarditi

Nonküratif antibiyotik tedavisi

Zor üreyen etkenler

ÜREMESİ GÜÇ ETKEN

Nutrisyonel defektli

Mantar streptokoklar

Aspergillus

Haemophilus aphrophilus

Legionella

Actinobacillus

Brucella spp. actinomycetemcommitans

Coxiella burnetti

Cardiobacterium hominis

Chlamydia psittaci

Eikenella corrodens

Mycoplasma hominis

Kingella kigae

Bartonella

APSELER

Intraabdominal apselerAbdominal cerrahi

 Subdiafragmatik

Subhepatik

Pelvik apse – Jinekolojik girişim sonrası

Perinefritik apse

Dental apse (Lokal semptomlar nedeni)

Beyin apsesi ( ile daha seyrek NBA nedeni)

Retroperitoneal

Paraspinal

OSTEOMYELİT

Rahatsızlık, tutukluk, özellikle çocukta hareket kısıtlılığı ilk bulgu olabilir.

Sintigrafik inceleme (Tc, Ga) yöntemleri direk grafiden daha erken dönemde tanınmasını sağlayabilirse de; romatizmal imflamasyon ve tümörden ayırt etmeyebilir.

MR erken dönemde ödem ve kan akım değişikliğini gösterebilir.

Salmonella typhi ve türevler

Tropikal bölgenin major sebebidir

Ateş uzun sürer ve relatıf bradikardi

TANI gaıta kx ve Kİ kx

GIS İNFEKSİYONLARI

özellikle >60 yaş’ta tanısı güç olabilir

Kolesistit – genellikle

Asendan kolanjit  – kolelitiyazis, pankreatit zemininde gelişir.

Divertikülit  – Mevcut

Apendisit  – görüntüleme

Rüptüre kolon malignitesi  – yöntemleri ile genellikle tanınır

Üriner Sistem İnfeksiyonları

Renal/perinefritik apse

Prostatit/prostatik apse

Renal malakoplaki : Enterik bakteri infeksiyonu ile birlikte, hücre içi bakteri öldürme defektlilerde görülür; Submukozal plak ve nodüllerle karakterli; tedavi edilmezse fatal

NEOPLASTİK HASTALIKLAR

Lenfoma, lösemi

Retroperitoneal tutulum ve izole dalak lenfomasında sık

Hepatoma

Hipernefroma

Atrial myxoma

Kolon adenoCa

Karaciğer ve SSS metastazları

KOLLAGEN DOKU HASTALIKLARI

Vaskülit

Erişkin Still artralji, poliserozit, LAP, splenomegali, soluk raş, lökositoz, anemi, ESR 

SLE

RA

AŞIRI DUYARLILIK VE OTOİMMUN HASTALIKLAR

İlaç ateşi

Sensitize T lenfositlerden sitokin salınımı

Tedavi başlandıktan 1-3 hf sonra başlar;

48-72 saatte geriler.

Bulgular

Relatif bradikardi,

Eozinofili ve/veya raş (%20-25)

İLAÇ ATEŞİ NEDENLERİ

Antibiyotikler

Beta-laktamlar

Sülfonamidler

Antimalaryal ilaçlar

Antiepileptik ilaçlar

Barbitüratlar

Fenitoin

NSAID’ler

Antineoplastik ilaçlar

Antiaritmikler

Kinidin

Prokainamid

Antihipertansifler

Hidralazin

Metil dopa

H1 – H2 res. blokör

Anti-tiroid ilaçlar

GRANULOMATÖZ HASTALIKLAR

Granulomatöz hepatit

Sarkoidoz

İnflamatuar barsak hastalıkları

Temporal arteritis

FAKTİSİYOZ ATEŞİ

Taklit

Termometre manuplasyonu

Hemşire gözlemi değiştirilmesi

Pirojen madde enjeksiyonu/oral alımı

idrar

feçes

aşı

bakteri kültürü

FM normal, cilt sıcak değil, genel durum iyi,eşlik eden bulgular yok, 42C’a çıkıp aniden düşebiliyor

DİĞER NEDENLER

Karaciğer Hastalıkları

siroz

alkolik hepatit

Hematolojik Hastalıklar

Siklik nötropeni

Myelofibrozis

Hematom

Santral Sinir Sistemi Hastalıkları

Kanama

Hipotalamik hastalıklar

Endokrin ve Metabolik Hastalıklar

Tiroidit

Hipertiroidizm

Addison Hastalığı

Hipertrigliseridemi

Fabry Hastalığı

Vasküler Hastalıklar

Aort disseksiyonu

Pulmoner emboli

Derin ven trombozu

Periyodik Ateş

PFAPA=periyodik ateş aftöz stomatit farenjit ve servikal LAP

Siklik nötropeni

AAA

Hiper İgD

TRAPS TNF receptor ilişkili ateş

NBA’lı Olguya Yaklaşım

Birinci Basamak

Detaylı bir öykü alınmalı ve FM yapılmalı, bulgulara yönelik Lab. testleri istenmeli

Hastanın ateşi ve ateş paterni kayıt edilmeli

Hastanın bütün şikayetlerinin detaylı bir öyküsü alınmalı ve tanımı yapılmalı – Ateş, kilo kaybı, gece terlemesi, başağrısı, görme bozukluğu, bel ağrısı, karın ağrısı, döküntü, şuur değişiklikleri vs.

Şu sorular mutlaka sorulmalı:

Meslek

Seyahat

Hasta kişilerle temas

Hayvan teması

Çalışma ortamı

Alışkanlıklar

Cinsel davranış

Kullandığı İlaçlar

Kronik hastalık

Ailede benzer hastalık

İmmünizasyon

Beslenme

Travma-Op. öyküsü

FİZİKİ MUAYNE

FM bulguları başlangıçta tanı koydurucu olmayabilir

Sık aralıklarla tekrar edilmeli.

Bütün sistemler dikkatlice değerlendirilmeli

LABORATUVAR TESTLERİ

Tam kan sayımı, Sedim, PY, KCFT, TİT, PA Akciğer grafisi, kalın damla

Kültürler: Kan, idrar, boğaz, gaita vs.

Seroloji: Wright, Gruber-widal, ASO, CRP, RF, ANA

ppD

Lumbar ponksiyon

Tam kan sayımı

Anemi

Lösemi ve prelösemik tanı

Atipik hücre HSV enfeksiyon

Lökosıtoz ile beraber bant formasyon varsa B.enf.

İKİNCİ BASAMAK

Anamnezin gözden geçirilmesi

FM tekrarı

Konsültasyon

İnfeksiyon hastalıkları

Onkoloji

Romatoloji

Görüntüleme Yöntemleri

Kan tetkikleri

Moleküler Yöntemler – PCR

Görüntüleme yöntemleri

EKO

Vejetasyon ve atrial myxoma tanısında değerli

TEE, endokardit tanısında TTE’den daha değerli

USG, BT

Karın içi apse, malignansi, organomegali, retroperitoneal ve mediastianal LAP (BT ayrıca kafa içi tümör, apse)

MRG

Beyin ve MS’deki epidural apseler, tümörler, Yumuşak doku inf. osteomyelit

Görüntüleme yöntemleri

Sintigrafik inceleme

Tc-99m: Kemik ve yumuşak dokuların infeksiyonu

In-111 işaretli Lökosit Sintg. Lokalize apse

PET Scan

Malignansi, inflamasyon lenfoma

IVP

İntrarenal, perireal apseler,

renal tümörler

Venöz Doppler USG

Venöz tromboz

Üçüncü Basamak

İnvaziv prosedürler

Kİ aspirasyonu ve kültürü

Kİ biyopsisi

Lenf bezi biyopsisi

KC iğne biyopsisi

Deri ve kas biyopsisi

Temporal arter biyopsisi

Tiroid İİAB

Tüm biyopsi örnekleri, bakteri, mantar ve tüberküloz yönünden kültür edilmelidir.

Endoskopik girişimler

Üst GIS endoskopi,

Rektoskopi, sigmoidoskopi

Bronkoskopi

Sistoskopi

Sonuç

Tetkikler uygun yapılırsa hastaların %90 dan fazla NBA nedeni bulunacaktır.

En sık nedeni enfeksiyon Kolllajen hastalıkları ve malıgnitelerdir.

Nötropeni ve HİV positiflerde NBAnın Ana nedeni enfeksiyondur

Test edici tedavi yaklaşımları

Antipiretikler

Empirik tedavi

ppD(+) liği ile birlikte biyopsi ile granülomatöz hepatit saptanması durumunda antitbc. tedavi,

Tanı kriterleri tamamlanmamış olsa da periferik bulgular varlığında kuşkulu endokarditte antibiyotik kombinasyonları

Hiperendemik bölgede, sıtma tedavisi

Polimiyaljia romatika düşünülen hastada steroid tedavisi.

Erişkin Still şüphesinde steroid tedavisi

Araştırıcı laparotomi

İlk üç basamakta invaziv ve non-invaziv yöntemlerle tanı konulamamışsa yapılır

PROGBOZ

Hastaların ~¼’ünde tanı konulamıyor

Ateş süresi uzadıkça infeksiyon olasılığı

NBA tanısıyla takip edilerek tanı konamadan çıkarılan hastaların 5 yıllık izlemlerinde %20 olguda tanı konulmuş, %50 olguda ateş kendiliğinden düşmüş ve %30 olguda ateş devam etmiştir. Son grupta mortalite %3.

77 hasta üzerinde çalışma

Enfeksiyon hastalıkları—35 hasta

Enterik ateş—5

İYE—5

EM—4

osteomiyelit—3

CMV—3

diğerler—15

Maliğnansiler—10

Oto immün hastalıkları—5

diğer–19

Bu makale 7 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Uzm. Dr. Binod Şah Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yazar toplam 8 makale yazdı.

Etiketler
Çocuklarda ateş
Uzm. Dr. Binod Şah
Uzm. Dr. Binod Şah
Ankara - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
x
Facebook Twitter Instagram Youtube