Özet

Bilimsel zemin: Frontal Değerlendirme Bataryası (FDB) frontal lob fonksiyonlarının
değerlendirilmesinde kullanılan kısa sürede uygulanabilen bir testtir. 0 - 18 arası total olası bir
skor veren altı alt bölümden oluşur. Alt bölümler; benzerlikler (konseptualizasyon), kelime
akıcılığı (mental fleksibilite), motor seriler (programlama), çelişen yönergeler (interferansa
duyarlılık), yap-yapma (inhibitör kontrol), yakalama davranışıdır (çevresel otonomi). Testte
alınan yüksek puan daha iyi performans anlamını taşır.

Amaç: FDB’nin Türkçe versiyonun psikometrik özelliklerini değerlendirmek, geçerlilik ve
güvenilirliğini araştırmaktır. Yöntem: Bu çalışmada 94 nöropsikiyatrik hastalığı olan olgu ile
92 sağlıklı kontrol değerlendirildi. FDB’nin orijinal İngilizce versiyonunun çevirme ve geri
çevirme yöntemiyle Türkçeleştirilmiş şekli kullanıldı. FDB ile birlikte Standardize Mini~Mental Test (SMMT), Stroop testi ve kısa sosyodemografik anket uygulandı. Hakemler arası
tutarlılık, iç tutarlılık, test-tekrar test tutarlılığı, faktör analizi, grup bilgileri ve kriterlerinin
geçerlilik ve duyarlılık analizleri yapıldı. İstatistiksel değerlendirmede parametrik ve
parametrik olmayan korelasyon, T test ve ANOVA analizi kullanıldı.

Bulgular: Tüm çalışma grubunda FDBnin iç tutarlılığı anlamlı bulundu (α : 0,73). FDB’nin 6.
bölümü olan çevresel otonomi önceki çalışmalarda olduğu gibi problem içeriyordu. Düşük
eğitimli grupta FDB test skoru düşük bulundu (p<0.001). FDB’nin bazı başlıklarında (mental
esneklik, interferansa duyarlılık ve inhibitör kontrol) erkeklerin skorları kadınlardan daha
yüksek idi. Ayrıca FDB ile SMMT (0.765, p<0.000) ve stroop test skorları (r = -0.252 --- -
0.650, p<0.01) korele bulundu.

Sonuç: FDB Türk toplumunda sağlıklı kontrollerde ve Alzheimer, Parkinson ve Şizofreni gibi
nöropsikiyatrik hastalıklarda geçerli ve güvenilir bir testtir. FAB’ın 6. iteminin (çevresel
otonomi) sağlıklı ve hasta grubunda iyi çalışmadığı görülmüştür.


İzmir Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!