ERKEN BOŞALMA NEDİR?

Erken boşalma diğer bir tabirle denetimsiz ve kontrolsüz boşalma: penis vajina birlikteliğinden hemen önce yada sonrasında kişinin boşalma refleksinin kontrol edememeyip ejekülasyonun (boşalmanın) gerçekleşmesi diye tanımlanan,erkeklerde en yaygın görülen cinsel problemlerden biridir. Bunun dışında literatürde erken boşalmaya ilişkin tanımlamalarda: Masters ve Johnson cinsel birleşmenin eşinin orgazma ulaşmasına yetecek kadar boşalmayı geciktirememesi olarak, Helen Singer Kaplan ise boşalma refleksinin üzerinde yeterince istemli kontrolün sağ­lanamaması yani uyarılmanın kritik eşiğe geldiğinde refleksif bir şekilde boşalınması. DSM-IV de ise sürekli olarak ya da yineleyici bir biçimde, çok az bir uyarılmayla ve kişinin istemesinden önce, vajinaya girme öncesi, girer girmez ya da hemen sonra boşalmanın (ejakulasyonun) olması şeklinde tanımlanır. Kişide belirgin bir şekilde cinsel döngünün ve cinsel yaşamın bozulmasına yol açmaktadır. Bir erkekde erken boşalma probleminden bahsedebilmemiz için esas ölçü en az altı ay düzenli bir cinsel birliktelik yaşanmasıdır. Erkeklerde ereksiyon, kadın­larda vazokonjesyon dedigimiz durum istemli bir şeklilde kontrol altına alınamaz kişi cinsel uyaranın sahasına girdiginde bu durum kişiden bağımsız bir şekilde gerçekleşir, ama boşalma ve orgazm dedigimiz refleksler kontrol altına alınabilir bir süreçtir. Kişi orgazmı ve boşalmayı tıpkı idrarını tutması gibi erteleyebilir ve bunu ögrenebilir. Erken boşalmada cinsel terapiye yanıt oldukça iyidir.

ERKEN BOŞALMANIN BELİRTİLERİ

Kontrolsüz ve denetimsiz bir şekilde boşalma

Cinsel tatminde azalma ve isteksizlik

Değersizlik ve yetersizlik duygularını belirgin bir şekilde hissetme

Suçluluk ve utanç duyma

İkinci bir cinsel ilişki için ısrarcı olma

Ön sevişmeden kaçınma

Cinsel ilişkinin tahrik eşiğini düşük tutma eğilimi

Rutin, alışılmış cinsel heyecan ve yaşantının dışına çıkmama

Erken boşalmaya bağlı zamanla meydana gelen isteksizlik

KİŞİDE BOŞALMA SÜRELERİ VE SINIFLANDIRMASI

Normal boşalma :Süreye bağlı olmaksızın partnerler arasında uyum söz konusudur. Boşalmanın üzerinde denetim ve kontrol kişinin elin­dedir.

5-7 dakika :Boşalma refleksi üzerinde istemli bir denetim yok­tur.Boşalma refleksif bir şekilde gerçekleşir.Partnerin orgazm süre­sine bağlı olarak her iki tarafda bu süreyi sorun olarak algılamaz .Doyum ve tatmin sorunları yaşanmaz.

5-7 dakika : Boşalma refleksi üzerinde istemli bir denetim yoktur. Partnerin orgazm süresine bağlı olarak süre sorun olarak algılanabilir .Cinsel doyum ve tatminde sorun yaşanılır. Boşalma Refleksif bir şe­kilde gerçekleşir.

3-4 dakika : Boşalma Refleksif bir şekilde gerçekleşir.iyi derecede er­ken boşalma söz konusudur.

1-2 dakika : Boşalma Refleksif bir şekilde gerçekleşir. Orta derecede erken boşalma söz konusudur.

0 saniye : Boşalma Refleksif bir şekilde peni vajinaya girmeden ger­çekleşir. İleri derecede erken boşalma söz konusudur.

Not:Yukarıda bahsettigimiz süreler penis vajina birlikteliğini içeren sürelerdir.

GÖRÜLME SIKLIĞI

Yurt dışında yapılan klinik çalışma ve vaka raporlamalarında bu durumun gö­rülme sıklığının %20 ile % 30 arasında değişiklikler gösterdiği görülmüştür. Diğer cinsel işlev bozukluklarında olduğu gibi toplumlarda görülme sıklığı kültürel alt kodlar ve bireylerin psikososyal yaşantılarıyla alakalıdır.

Ülkemizde ise görülme sıklığı son derece yüksek olup erkekler arasında en yaygın görülen cinsel sorunlardan bir tanesidir. Resmi sonuçlar yurt dışıyla paralelik göstersede türk erkeklerinin %60-%70 lik kısmı erken boşalma problemi yaşadığı bilinmektedir. Cinsel terapi hizmeti veren özel ve resmi kurumlara erektil disfonksiyondan sonra en fazla bu sorunda başvuruların yapıldığı görülmüştür.

ERKEN BOŞALAN ERKEKLERİN ÖZELLİKLERİ

Bir çok konuda aceleci davranırlar.

İrritabilite söz konusudur. Öfke eşikleri son derece düşüktür.

Aşırı rekabetci ve ısrarcı bir kişiliğe sahiptirler

Genellikle entellektüeliteleri yüksektir

Kaygılı ve heyecanlı bir ruh haline sahiptirler

Narsistik kişilik organizasyonuna sahip özellikler gösterirler

Güven konusunda sıkıntı yaşarlar

Ebeveyleriyle çocukluk döneminde sıkıntı yaşamışlardır özellikle babayla.

A tipik kişilik örütüsüne sahiptirler

Sabırsız ve daima telaşlı bir ruh haline sahiptirler

Onay ihtiyacı hissederler

Aynı anda birkaç işi bir arada yapmayı severler.

Hızlı araba kullanır, hızlı yemek yer, hızlı düşünürler.

ERKEN BOŞALMANIN TİPLEMELERİ

Genel itibarıyla bakıldığında erken boşalan erkeklerin bu sorunu yaşama neden­leri birbirlerine benzese de, litaratürde yapılan vaka çalışmalarında bir çok erken boşalma tiplemeleriyle karşı karşıya gelmekteyiz. Bu tiplemelerin en yaygın gö­rülenleri Metz ve McCarthy gibi bir çok bilim adamlarının çalışmalarıyla tanım­lanmış olup en yagın görülenleri aşağıda başlıklar hallinde verilmiştir.

Primer erken boşalma

Seconder erken boşalma

Durumsal erken boşalma

Atipik erken boşalma

Nörolojik sisteme bağlı erken boşalma

Bilinçdışı çatışmalara bağlı erken boşalma

Psikojenik sistemlere bağlı erken boşalma

Psikoseksüel becerilere bağlı erken boşalma

Fiziksel hastalığa bağlı erken boşalma

Fiziksel yaralanmaya bağlı erken boşalma

Farmokolojik nedene bağlı erken boşalma

İlişki dinamiklerine bağlı erken boşalma

Mahremiyet eksikliğine bağlı erken boşalma

Psişik kökenli streslere bağlı erken boşalma

ERKEN BOŞALMANIN NEDENLERİ

Erken boşalmanın altında neredeyse sayılamayacak kadar neden bulunmakta­dır. Esasında her bir vaka kendine özgü nedenlere sahip diyebiliriz. Aşağıda erken boşalma problemi yaşayan bireylerin sahip olduğu en yaygın organik ve psişik nedenleri sıralayacağız.

Organik nedenler:

Organik nedenlerin altında yatan sebeler, Prostat iltihabı ( Prostatit), T12-L1 dü­zeyindeki nörolojik yaralanmalar, merkezi sinir sisteminden kaynaklanan hasta­lıklar, magnezyum düşüklüğü, hipertiriodi, penis cilt yüzeyinin aşırı hassasiyeti yada erkeğin başka bir cinsel problemine dayalı ikincil bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Psikolojik nedenler:

Genel tabloya bakıldığında erken boşalma yada diğer adıyla denetimsiz ve kont­rolsüz dediğimiz bu cinsel problemin altında yatan psişik nedenlerin başında ergenlik ve gençlik döneminde ayıp günah ve yakalanma korkusuyla yapılan mas­türbasyonlar yatmaktadır. Gençlerin yada ergenlerin mastürbasyona karşı takındığı bu tavır yanlış öğrenmelere neden olmakta ve belirli bir dönemden sonra erken boşalma sorunuyla karşı karşıya kalmaktadır.

Psikojenik kökenli erken boşalmanın altında yatan diğer bir neden ise dinamik psikolojide karşımıza çıkan ödipal çatışma dediğimiz kavramdır. Çocukluk yaşla­rında cinsel kimliğin sağlıklı bir şekilde inşa edilememesi ve buna bağlı olarak anne ve babayla sağlıklı bir özdeşim kurulamamasıdır. Ödipal çatışmaya bağlı er­ken boşalmada kişinin bilinç altındaki bir takım duyguların cinsel birleşme esna­sında egoya uygulamış olduğu baskı kişiyi erken boşalmaya itmekte ve buna bağlı olarak var olan kaygıdan erken boşalarak bu şekilde kurtulma yollarına başvur­maktadır. Esasında bakıldığında erken boşalma burada bir savunma mekanizması olarak karşımıza çıkabiliyor diyebiliriz.

Diğer bir neden ise Performans anksiyetesi dediğimiz yani kişinin karşı tarafı tat­min edeme korkusundan kaynaklanmaktadır. Buradaki temel düşünce ise erkek kimliğinin toplumumuzca çok kutsanması ve buna bağlı olarak güçlü ve sağlıklı erkek kimliğinin cinsellikte gösterilen başarıyla ilintilendirilmesi bir takım düşün­sel süreçleri devreye sokması ve cinsel ilişkin tamamen kendini ve kimliğini is­pata yönelik bir amaca hizmet etmeye başlamasıdır. Burada erkek ya sertleşmezse korkusuyla sertleşme problemini ya da inerse düşüncesiyle erken boşalma soru­nunu yaşamaktadır.

Cinsel ilişki öncesinde ve ilişki esnasında yaşanan heyecan ve gerginlikte erken boşalmaya neden olmaktadır. Çünkü heyecan esnasında yaşanan kaslardaki gerginlik bize göstermektedir ki boşalma süresini hızlandırmakta ve kişide erken boşalmaya yol açmaktadır.

Cinsel açıdan baskı altında yaşanmış ve cinselliğe karşı olumsuz bir tavır almış ortamlarda yetişmek.

Aşırı stres ve yorgunluk

Cinsel ilişki ile ilgili abartılmış beklenti içinde olma

Cinsel travmalar

Yanlış cinsel inanışlar


Giresun Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!