ÖZET Amaç ve hipotez: B.Dubois tarafından geliştirtirilen hızlı ve pratik bir sözel epizodik bellek ölçeği olan 5 Kelime Testi (5KT)nin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliğine bakılarak ATDyi erken evrede yakalayacağı hedeflenmiştir. Yöntem: 106 sağlıklı, 22 HKBli, 39 ATDli, 50-96 yaş arasındaki toplam 167 birey katılımcı 5KT, Mini Mental Durum Değerlendirme (MMDD), Sözel Akıcılık (Hayvan sayma, Meyve-İnsan, KAS), 3Kelime 3 Şekil (3K3Ş) testleri ile değerlendirilmiştir. 5KTnin diğer kognitif testlerle eş zamanlı geçerlilik testleri ve test-tekrar test geçerliliği, Spearman rho testi ile araştırıldı. Gruplar arası fark analizlerinde, homojen gruplarda ikili gruplara T Testi; çoklu gruplara ANOVA, heterojen gruplarda ikili gruplara Mann-Whitney U ile çoklu gruplara Kruskal Wallis testleri uygulandı. 5KTnin ayırt ediciliği için ROC Curve eğrisine bakıldı. Bulgular: 5KT ipuçlu hatırlamadan sağlıklıların tümü; serbest hatırlamadan %95.3ü 10 puan almıştır. 5KTnin serbest hatırlama puanı (.90), ipuçlu hatırlama puanından (.84) daha yüksek duyarlılıkla ayırt etmiştir. Erken evre ATD ile HKByi yüksek duyarlılık (.84) ve özgüllükle (.93) ayırt etmiştir. 5KTnin tüm katılımcılarda (:.88) ve ATDli bireylerde (:.81) iç tutarlığı yüksek bulunmuştur. Gözlemciler arasında (r=0.80), aynı gözlemcinin farklı zamanlarında (r=0.95) test-tekrar test korelasyonu yüksektir. Sağlıklı ve hastaların, HKB ile farklı evrelerdeki ATDlilerin 5KT puanları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (p<0.01). 5KT ile MMDD ve 3K3Ş arasında yüksek (r: .70, .78), sözel kategorik akıcılık testleri ile arasında orta düzey bir ilişki (r: .63, .61) bulunmuştur. Sonuç: Bu çalışmada 5KTnin Türkçe versiyonunun sağlıklı, ATDli ve HKBli bireylerde geçerli ve güvenilir bir test olduğu gösterilmiştir. 5KTnin erken evrede ATDyi yakalayabilmesiyle, ülkemizdeki nöropsikolojik testlere önemli bir katkı sağlanabilir.


İzmir Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!