Günümüzde ki öğrencilerin yapılan yapılan çalışmalar ışığında öğrencilerde akademik erteleme eğiliminin artış gösterdiği ve bu rakamlarım gün geçtikçe artığı tespit edilmektedir. Yapılan bu çalışma öğrencilerde gözlemlenen akademik ertelemenin ile anne baba tutumu ve benlik saygısı arasında ki ilişkinin olup olmadığını tespit etmektir. Bu çalışmadan uygulanan anket sonuçları ile yapılan literatür taraması sonuçları;

Anne babanın tutumunun kişinin kişiliği üzerinde çok büyük etkisi olduğunu yapılan çalışmalardan yola çıkarak bunun daha sonra akademik erteleme davranışını da etkileyip etkilemediğini araştırıldı bundan önceki araştırma sonuçları incelendiği zaman anne baba tutumunun bir etkisinin olduğu tespit edilmiş ama her ne kadar küçük yaşta ki bir çocuğun gelişiminde ve kişiliğinde önemli etkisi olsa da yapılan bu çalışmada anne baba tutum ölçeği kullanılarak akademik erteleme davranışı ile anne baba tutumu arasında anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna varılmış. Yapılmış çalışmalar ve yapılan bu çalışma ile bazılarında sonuç benzerliği gözlemlenirken bazı çalışmalar ile benzer sonuçlara varılmadığı tespit edilmiştir. Bunlardan yola çıkarak bu konunun zamana mekana göre değiştiği mi? Yoksa kullanılan ölçek farklılığından dolayı çıkan bir sonuç mu? Bunun araştırılıp kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiği ön görülmüştür.

Benlik saygısı kısa tabiri ile kişinin kendisine olan saygısı anlamına gelmektedir. Kişinin kendisine olan saygısı ile yaptıkları arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Biliminde ışında günümüzde artış gösteren ve bu durumun gelecekte bir ülke için önemli bir durum hali geleceği ön görülmektedir. benlik saygısı ile yapılan çalışmalar incelendiğinde benlik saygısı akademik erteleme davranışını etkileyeceği ön görülmüştü. Ama yapılan bu çalışmada akademik erteleme davranışı ile benlik saygısı arasında anlamlı bir ilişki sonucu varılmamıştır. Bu konu ile ilgili literatür çalışması yapıldığında yine aynı sonuç elde edilmiş olup yapılan çalışma sonuçları desteklenmiştir. Bu çalışama ile ilgili daha detaylı ve kapsayıcı bir çalışma yapılması bilim için ve bu konunun aydınlığı yapılması önerilmektedir.

Akademik erteleme davranışının olup olmadığı tespit edilmesi için kullanılan Aitken tarafından 1982 yılında geliştirilmiş Aitken Akademik Erteleme Eğilimi ölçeği sonuçlarına göre LAÜ de 1. ve 4. sınıf öğrencilerin akademik erteleme eğilimlerinin sorulan sosyo demografik formdaki sorular ile anlamlı bir fark olmadığı ve anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna varılmıştır. Bundan önceki çalışmalar ile karşılaştırıldığında bazı çalışmalar bazı okullarda akademik erteleme eğiliminin olduğunu bazı çalışmalar akademik erteleme eğilimi ile anlamlı bir ilişkiyi sonucuna varmadıkları sonucunu elde etmişlerdir. Bunlardan yola çıkarak yapılan bu çalışma ve bundan önceki çalışmalar arasında farklılıkların nedenin yapılan çalışmaların farklı yerlerde ve farklı kişilere uygulanmasından dolayı olduğunu daha sağlıklı ve doğruya daha yakın çalışmalar elde edilebilmesi için daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir.

Erteleme eğilimi kararlar almayı, bir işi yapmayı geciktirme ya da ertelemeye yönelik davranışsal bir eğilim ya da bir kişilik özelliği olarak tanımlanmaktadır(Ekşi ve ark., 2010). Sorulan anket soruları ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda bu tanımdan yola çıkarak çalışmanın yapıldığı alan daha detaylı bir çalışma ile incelenerek daha kapsamlı bir çalışma yapılması öngörülmektedir.

Alt problemlerde sorulan soruların cevapları alınarak elde edilen sonuçlar 1. ve 4. sınıf üniversite öğrencilerinin erteleme eğiliminin olduğu fakat bu durumun akademik erteleme eğilimlerini ciddi bir oranda etkilemediği sonucuna varılmıştır. Akademik erteleme eğiliminin nedenlerinin tam olarak tespit edilebilmesi için yapılan çalışmaların artırılması ve bu doğrultuda çıkacak sonuçlara göre bir önlem alınması gerekmektedir.

Akademik erteleme eğilimi ile başarı durumu arasında anlamlı bir farkın olmadığı saptanmıştır(F(2,349)=2,944, p=0.054, p>0.05) bundan yola çıkarak şu sonuca varılabilir öğrencilerin başarı durumlarına göre değerlendirilmelerinin doğru olmadı bunun yanında anne babaların çocukları hakkında gelecekte bundan bir şey olmaz söylemlerinin yerine bu çıkan istatistik sonuçları ile yapılacak olan yorum ve davranışın onlara destek olunmasının ve bunun yanında başarılarını artırabileceği bunun daha sonra düzelebileceğini ifade etmeleri hem akademik olarak yoluna devam edecek öğrencinin sosyal destek ile daha fazla başarı elde edeceği yapılan çalışmalar ve yapılan çalışma ile bu sonuca varılmıştır.

Anne baba tutumu ile başarı durumu arasında anlamlı bir farkın olmadığı saptanmıştır(F(2,349)=1,968, p=0.141, p>0.05). yapılan bu çalışmada öğrencilerin evet sosyal desteği önemli bir faktör olmasına rağmen gerçekten akademik olarak eğilimli öğrencilerin anne babalarının tutumlarına göre hareket etmediği bunun yanında birçok öğrencinin akademik erteleme eğilimini yapamadığı eğer akademik erteleme yapılıyorsa bunun nedeninin anne babanın tutumu ile bağlantılı pek olmadığı başka nedenlerin araştırılması gerektiği öngörülmektedir. Anne baba tutumu ile ilgili yapılan literatür taraması yapıldığında anne babanın tutumu çocuğun kişiliğini şekillendirmektedir. Fakat akademik erteleme eğiliminin farklı nedenlerden dolayı ortaya çıktığı belirtilmektedir.

Cinsiyet ile Aitken Akademik Erteleme Ölçeği (Aitken, 1982) puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır(p>0,05 p=,398) bu sonuçtan yola çıkarak cinsel kimliğin akademik ertelemeği etkilemediği ya da önemli bir etken olmadığı saptanmıştır. Bu çalışmadan önce yapılan çalışmalar incelendiği zaman aynı sonuçlara varması bu çalışma ile daha önce ki çalışmaları destekler niteliktedir. Bu sonucun çalışma yapılmadan önceki öngörülerde de böyle bir tezin olduğu saptanmıştır.

Sınıf ileRosenberg Benlik Saygı Ölçeği(Rosenberg,1968) puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır(p>0,05 p=,264) kişinin kendisine olan saygısı ile var olduğu sınıfın arasında anlamlı bir olmaması çalışmada 1.ve 4. sınıf öğrencilerde benlikle ilgili bir farkın olmadığını ve bu sonuçlar dahilinde var olan akademik ertelemeyi etkileyen benlik saygısı ile ilişkilendirildiğinde akademik erteleme eğilimi sınıfa göre ve benlik saygısına göre bir değişlik yaşanmadığını saptamıştır.

Bütün bu sonuçlar genel anlamda incelendiği zaman akademik erteleme eğilimini her ne kadar anne baba tutumu benlik saygısı etkilese de yapılan çalışma sonuçları bunların akademik erteleme eğilimini pek etkilemediğini başka nedenlerin daha etkili olduğunu bundan dolayı bu çalışma ile yapılacak olan çalışmalarda daha farklı değişkenlerle akademik erteleme eğilimi nedenleri tespit edilebilir ve bu konunun akademik ve insanların geleceği üzerinde önemli olduğu yapılan çalışma ve bundan önce ki çalışmalar ışığında bu sonuca varılmaktadır. Bu konu ile ilgili daha detaylı çalışma yapılması ve örneklemlerin daha çok sayıda olması varılacak sonuç için daha sağlıklı bilgilere varılmasına yardımcı olacağı öngörülmektedir.


Hatay Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!