Dr. Öğr. Üyesi Veli Yıldırım

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi - Mersin
5.0

İletişim Problemleri, Öğrenme Güçlüğü, Özgüven Sorunu (Kendine Güven Sorunu)

5.0

“Örneğinokulagitmekistememeködevyapmamak gibikızımıdailerleyenzamandauzmandoktorluktanyardımcıYAR.DOÇ...” Devamı

Dr. Öğr. Üyesi Veli Yıldırım

Sertifikalar

Diploma Aldığı Kurum

EGE ÜNİVERSİTESİ

Yabancı Dil

İngilizce

Yayınlar

Tüm Yayınlar

İlgi Alanları

İletişim Problemleri Öğrenme Güçlüğü Özgüven Sorunu (Kendine Güven Sorunu) Özgül Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG) Çocuklarda Tuvalet Eğitimi Devamı

Görüşler

Görüşlerinizi önemsiyoruz!
Görüşlerinizi önemsiyoruz!

Uzmanlar ile ilgili görüşlerinizi belirtmeden önce moderasyon sürecimiz hakkında daha fazlasını öğrenin.

5.0

Zamanlama

5.0

İlgi

5.0

Ortam

5.0
YP
Yas*** P***
Zamanlama
İlgi
Ortam
4 yıl önce

Örneğinokulagitmekistememeködevyapmamak gibikızımıdailerleyenzamandauzmandoktorluktanyardımcıYAR.DOÇ.DRVELİYILDIRIM’AgötürdümVELİhocanınyaptığıtetkiklerdensonrakızımadaDEHAPkonulduveilkokulbirincisınıftailacabaşlanıldı.DEHAPrahatsızlıklarınıngenetikolduğunuuzunyılarsürentedavide%70oranındaiyileşmeolduğusöylenildibutiprahatsızlıklardadürtüselliğinyüksekolduğunuaklanaeseniyaptığınıdüşünmedenhareketettiğinizamanlaöğrendikannevebabanınçocuğundavranışlarınakarşıçoksabırlıolduğunuafediciolmasıgerekmektedirbusabrıgösterebilmekiçinburahatsızlığıkabuletmekvedoğrubilgisahibiolunmalıdırçünküçocuğunyaptığıdavranışlarokadarsinirbozucuvetersoluyordukisankibilerekvesadecesizikızdırmakiçinöyledavranıyorgibigeliyoroyüzdendoğrubilgilenmekancakosabrıgöstermenizisallayabiliraynızamandaburahatsızlıktasadeceilaçkullanmakileiyileşmeeldeetmekzorduroyüzdençocuklarısevdikleribirspormüzikhobigibialanlarayönlediripdeşarzolmalarıdasallanırtabikibuuzunsüreçtedönemdönembuilaçlarıçocuklaravererekonlarınvüçutlarınazararmıveriyoruzkötülükmüyapıyoruzdiyedüşündüğümüzdeoluyorduçünküiyileşmesürecihemyavaşilerliyorhemdeuzunyılaralıyorduzamangeçtikçeeşiminvebenimümitlerimizazalıyorsankibuçocuklarhiçiyileşmeyecekgibigeliyordubirtaraftanhayatınzorluklarıdiğertaraftançocuklarınzorluklarıkatlanılmazhalalıyorduöylekiuykularımızınkaçtığıyıldığımızoluyordunasılolmasınkiheraydoktoragötürdüzenliilaçkulanılmasınısağlasosyalyöndendesteklesporyaptırsevdiğiaktivitelerisağlayılarcauğraşbirbakıyoruzkieldetutulurbirgelişmeyokaynıbambuağacıgibibambuacıdaöyleyıllarcasularsınbakımınıyaparsınyerden30cmancakuzarfakat5senebuboydakalanbambuağacı6senedeyanibirsenedeonlarcametreuzayıpgiderbakımınıyapandahişaşırırbizdebu3bambuağacımızıyıllarcasuladıkbakımınıyaptıkhiçvazgeçmedikçünküyakınakrabaveçevremizdedeburahatsızlıktaolançocuklarıntedaviolmadıklarındandolayıkumaroynamakaynıişyerindeuzunsüreliçalışmamakevliliklerindeyaşadıklarısorunlarvebaşkasorunlargözlemledimbutedaviyineolursaolsunsonunkadargötürmekiçinuğraştıkyıllargeçtikçebeyinmotorlarınıntersinedönüşünormalegeçtivesaatyönündedönmeyebaşladıartıkoturupsohbetedebiliyorduksöylediğimsözleriyanlışanlamamayabaşladıgörevvesorumlulukbilincigeldiaynıbambuağacıgibiuzunyılaruğraştansonraolumludeğişimbaşladı.büyükoğlumsuan21yaşındaÜniversitedeokuyoreşimlebenrazıolmadığımızhaldeokuldansonrasırfbizleredahaazyükolmakiçinçalışıpharçlığınıkazanıyor.yaztatillerinde,aratatillerdeçalışarakbizlereyardımcıoluyor.şuanakadardaderslerigayetiyidurumda.veenönemlisiçocukluğundanitibarenişinidüzgünyap,dersçalış,akılıoldiyesöylediğimcümleleriartıkkullanmıyorum.Çünküyapmasıgerekenlerioğlumbensöylemedenyapıyor.işyerideğişiklindendolayıEskişehir’etaşınmakzorundakaldıkküçükoğlumunvekızımınşehirdeokulsorunuoluştu.busıkıntızamanlafarklışehirdeolsakdaVELİYILDIRIMhocamınbizleretelefonaracılığıylayardımlarınısöylemedengeçemeyeceğim,bizlereneyapmamızgerektiğinisöylemesi,yönlendirmesiuzunyıllarbizleriveçocuklarıtanımasındandolayısaatlercetelefongörüşmeleriyaparakyardımcıolmasınıbirborçbilirim,vekendisineteşekkürlerimisunarım.Küçükoğlumdaçalışmahayatınaatıldıaynızamandaöğretiminidışarıdanaçıklisedentamamladı.Sonsınıfıdabuyollahalletmişoldu.Burahatsızlığıolançocuklarınannevebabalarıyılmadanusanmadanmücadeleedinderim.Çocuksizinçocuğunuzeğerbuküçükyaşlardamücadeleetmezsenizömürboyuuğraşmakzorundakalabilirsiniz.Benkendişahsımabukadaruğraşlarınsonucunualmayabaşladığımızısöyleyebilirim.10yılkadarsürsedesonugüzeloldu.Örneğin;büyükoğlumeskidendüşünmedenhareketediyordum,hattadüşünmüyordumamaşimdihesaplıkitaplıhareketediyorum,düşünerekhareketediyorumdiyor.Küçükoğlumdaaklınaeseniyapardı,ergenlikteberaberduruldu,çalışıyor.Parabiriktiriyordüşünerekhareketediyor.Sırakızımda,tamolmasadaodayavaşyavaşuyumluolmayabaşladı.Herşeydenönemlisiefendi,saygılı,doğayasahipçıkanduyarlıçocuklar.Babalarıolarakonlarlagururduyuyorum,kendinevetoplumayararlıbireylerolmalarıdileğiylebütünçocuklaraveailelerekolaygelsin.

mp
Mer*** P***
Zamanlama
İlgi
Ortam
4 yıl önce

"Bambuağacı" Buağacıdahaöncedebiliyordum,görmüştüm.Benimiçinsadecebirağaçtı. Üçüncüçocuğumahamileyken2.çocuğumunöğretmenibenimlekonuşmakistedi. Gittik.ilkönceçokdikkatealmadığımızamaşuandabüyükbiryolkatettiğimiz yaşamıniçinegirdik! İlkbaşlardatedaviyiyarımbırakmakistedim.Annelikduygusallığıişte.. Çocuğunhareketlerinielindenalınmışgibihissediyordum.Hareketlerininkısıtlanması veiştahsızolmalarıbeniçoküzüyordu.Eşimindesteklerisayesindetedavileri devametti.İlacıverdiğimizandaherşeybirandadüzeleceksandım.Yinevazgeçme çabalarındabulundum.Eşiminbuyoldakiçokbüyükçabasıolmasaydıherhalde yarıyoldakalırdık.Sadecetedaviylekalmayıpkitaplarokuduk,çocukgelişimiyle ilgiliprogramlardinledik,doktorlarıneğitimlerinegittik.Onlarınönerilerini yerinegetirmeyeçalıştıkçocuklaraçokbüyükzamanlarayırdık.Veenönemliside çevremizdekiinsanlarınbasitsöylemlerinihiçealdık.Veherzamançocuklarımızın yanındaolduk.Yaptıklarıyanlışlardabile.(Yanlışlarındabilebizkazandık.) BizDEHAP'laEmresayesindetanıştık.(Tanışmakistermiydikonudabilmiyorum amainanılmasıçokzorgünlergeçirdik.Amaşuandaokulubitirmişdiplomayıalmış ebeveynlergibiyiz.TedavisüresindegittiğimizeğitimlerdeDEHAP'ınbir"gen" rahatsızlığındanmeydanageldiğiniöğrenincetestlersonucubüyükoğlumunda DEHAPLIolduğunuöğrendik.Herkardeşten%30birpayolankızımdamalesefDEHAP'lı ÜniversiteherDEHAP'lıçocuğun3çocuğabedelolduğunusöyledi.Bizim9çocuğumuzvar gibiydi.(banagöreburakam3tedeğil5olmalı.) Çocuklarımızıeğitmenlervekitaptanaldığımızbilgilerdoğrultusundabüyütmeyeçalıştık Enzorkısımlardanbiridebuydu.Çünküherzamançevremizdenenyakınlarımızdanbile eleştirileraldık.Bubizimiçingerçektençoküzücüydü.Onlaragörebizhepyanlıştık. eşimlebenbedenenveruhençokzorluanlargeçirdik.Enyakınlarımızagiderkenbile yüzifadelerinigörmekbeniçokrahatsızediyordu.Çocuklarımonlarırahatsızediyordu sonrasıbendeçocukları.Ağlayarakneçokevedönmüşlüğümvardır.Gitmedimçocuklarımızı parklardaaçıkalanlardabüyüttük.Amaşuanbizieleştirenlerinçoğuçocukkonusunda bizdenyardımisterkenbirsıkılmayaşıyorlar.Bensizeçocuklarımınneyaptığından bahsetmekistemiyorum,neleryaptığımızdan.Zateneğerbirsitedeysenizveyazdıklarımı okuyorsanızçaresizkalmışsınızdır.Yardımedebilecekbirşeyleristiyorsunuzdur. (Beniaramakistersenizdoktorumuzdanulaşabilirsiniz).Buyollarıkatederken inanınbizdeçocuklarımızlabüyüdük.Sadeceçocuklariçindeğil.Eşimlehayatabakış açımızdeğişti.İnsanlarıanlamayıbirbirimizianlamayıdinlemeyiöğrendik.Birgünlükbir yoldeğil.İnanınçok"KÜÇÜKŞEYLERİ",başarmayıöğrendik.İştebambuağacı,onuyarıyolda bırakıpsulamazsanızbüyüdüğünügöremeyeceksiniz.Amasabırlaemekleonusulamayadevam edersenizoağacınnasıldaçabucakbüyüdüğünügöreceksiniz.Onusulamayadevamedersenizen güzelmeyvelerisunacaktırsizlere.Dedimyabirgünlükyoldeğilbiz10yıldırbuişin içindeyiz.Meyvelerimizsıraylaolgunlaşmayabaşladı."DEHAP"birgünlükbirdenbirebitebilecek rahatsızlıkdeğil.Amaüstünegidilmezsehayatıboyuncaonlarınönüneçıkacaktır.İşte, ailekurmasındanyoldangeçerkendikkatsizliğine...Sadeceders,notolarakdüşünmeyin Önemliolandüzgün,dürüst.Özveriliçocuklaryetiştirmek. DR.VELİYILDIRIMbeylekarşılaşmak,onaheranduaetmekdemektibizimiçin.İnsanlığı veanlayışı,bizibıkmadandinlemesi,yardımcıolmayaçalışmasıbuyoldabaşarısağlamamızın inanınikinciİLACIDIR.Gece-gündüzhertelefonumuzamutlakabaktı.Zorbulunabilecekdoktorlarımızdan onateşekkürediyorum.Eşiminbanakarşıanlayışısayesindeçocuklarımızınyanındaolmayıher zamansürdüreceğiz. Tedavisüreleriuzunolacakamabuyolagirdiysenizlütfenyarıdakesmeyin.Onlarıncevherolduğunu göreceksiniz.Büyükoğlum22,küçükoğlum18yaşındakızımise12.Buyoldauzunzamandıryürüyoruz ONLARIÇOOOKSEVİYORUZ...

EA
Eli*** A***
Zamanlama
İlgi
Ortam
4 yıl önce

Sayinhocam12yilmucadeleettimoglumugoturmedigimyerkalmadihicbirsonucaulasamadimhattaogluma%20engelrapurubileverdileramabirneticealamadim..coksukurkisizinletanistikikiseanstaoglumunteşhisinikoydunuz..suanoglumbambaşkabiriolduartikinsanlarlailetisimkurabiliyorogretmenleriondakidegisimigorupmemnuniyetlrinidilegetiriyorlar..derscalismaverimivesuresiarttivesıkılmadanodaklanabiliyor..KisacasiHocamoglumartikgulebiliyor,oguluncebudunyabanacennet..Allahsizdenraziolsunsizingibiparayadegilinsanadegerhekimlerimizinsayisiniarttirsin..İyivarsinizhocam

Sık Sorulan Sorular

Dr. Öğr. Üyesi Veli Yıldırım ile nasıl iletişime geçerim?

Dr. Öğr. Üyesi Veli Yıldırım için online veya telefonla randevu alabilirsin.

Dr. Öğr. Üyesi Veli Yıldırım nerede çalışıyor, iletişim bilgileri nedir?

Dr. Öğr. Üyesi Veli Yıldırım bünyesinde çalışıyor. İletişim bilgileri için profilini ziyaret et.

Dr. Öğr. Üyesi Veli Yıldırım hangi uzmanlık alanında hizmet veriyor?

Dr. Öğr. Üyesi Veli Yıldırım Çocuk ve Ergen Psikiyatristi uzmanıdır. İletişim Problemleri, Öğrenme Güçlüğü, Özgüven Sorunu (Kendine Güven Sorunu) alanlarında hizmet veriyor ve hastalıkların uzmanlık alanında hizmet veriyor.

Son 30 günde profil görüntülenmesi

Ücretsiz Randevu Oluştur

Doktorsitesi.com üzerinden randevu oluşturmak ücretsiz.

Kapat
Takvim Bulunamadı.

Bu uzmandan online randevu alabileceğin bir takvimi bulunmuyor.

Randevu Takvimi Talep Et

Talep Et

Kapat
Vazgeç
Form gönderilirken hata oluştu. Tekrar dene.
Başarılı Formunuz başarıyla gönderildi.
Bu uzman henüz Doktorsitesi.com üzerinden online randevu kabul etmiyor.

E-posta adresini bırak ve uzman randevu kabul etmeye başlayınca sizi bilgilendireceğiz.

Kişisel verileriniz, aydınlatma metni kapsamında işlenmektedir.
Facebook Twitter Instagram Youtube