Ürodinami adından da anlışılabileceği gibi bir dinamik testtir.

Mesanenin işlevsel özelliklerini, işeme sırasında mesane ve alt üriner sistemin karşılıklı etkileşimini ve koordinasyonunu ve kişilerin işeme hızlarını ölçer.

Ürodinamik inceleme eş zamanlı olarak karıniçi basınçların, mesane içi basınçların, gerekirse üretral basıncın ve yine üretral sfinkter aktivitesinin elektriksel ölçümünü (EMG-elektromiyografi) içerir.

Ürodinaminin Bölümleri

Sistometri

Bilgisayara bağlı özel bir pompo ile mesane doldurulurken mesane içi, karıniçi basınçların ölçülmesi ve eş zamanlı olarak sfinkter EMG ‘sinin alınması işlemidir. Ürodinaminin en sık kullanılan bölümüdür. Bu test bize şu verileri sağlar:

mesanenin kapasitesimaxmax

mesanenin kasılma gücü

mesanenin kasılması ile mesane boyunun açılması arasındaki koordinasyon

mesanenin kaçırma basıncı (leak point pressure LPP)

mesanenin anormal kasılmaları

idrar hissi (ilk idrar hissi, normal idrar hissi, tutamama hissi)

sfinkterlerin kasılma ve gevşemelerindeki patolojiler

kişinin istemli olarak işemeyi başlatma ve durdurabilme kabiliyeti

Sistometrenin kullanıldığı durumlar:

her türlü işeme bozuklukları: inkontinans, idrar retansiyonu, obstrüksiyon varken veya olmadan işeme zorluğu

mesane kapasitesinin etkilendiği durumlar: mesane kapasitesinin arttığı (hiperkomplian mesane) durumlar, mesane kapasitesinin azaldığı durumlar (hipokomplian mesane)

mesane ve sfinkterlerin koordinasyon kusurları: detrüsör – sfinkter dissinerjisi

mesanenin anormal kasılmaları: hiperaktif mesane, detrüsör instabilitesi, urgency, detrüsör kasılma kapasitesinin azalması

inkontinans operasyonlarından önce ve sonrasında uygulanacak cerriha tekniklerin seçilmesi ve tedavi etkinliklerinin izlenmesi

beyin-omurilik sistemi hastalığı olan hastaların takiplerinin ve işeme komplikasyonlarının ortaya konup, tedavinin düzenlenebilmesi

Üroflowmetri:

Üroflowmetri, işeme hızının ölçülme testidir. Tek başına veya sistometri ile beraber kullanılabilir. Bu test ile elde edilen veriler:

Maksimum işeme hızı (maksimum flow rate – Fmean)

Ortalama işeme hızı (mean flow rate – Fmean)

İşeme süresi (Vtime)

Maksimum işeme hızına ulaşma süresi (time-to-Fmax)

İşeme sonrası residüel idrar (post-voiding residual, PVR)

Üroflowmetrinin kullanım alanları:

Alt üriner sistem obstrüksiyonları: BPH, üretra darlıkları, prostat kanseri, mesane boynu darlıkları, fimosis

İşeme kusurları: yetersit detrüsör kasılmaları, hiper/hipokomplian mesane

Alt üriner sistem obstrüksiyonu nedeni ile medikal tedavi görenlerin veya opere olan hastaların takipleri ve ilaç dozu ayarlanması

Beyin – omurilik operasyonu geçiren hastaların işeme kabiliyetlerinde olan değişikliklerin gözlenmesi

Basınç-akım Çalışmaları:

Özel bir cihaz ile üretra boyunca basınçların ölçülmesi testidir. Hastanın üretrasına yerleştirilen özel bir basınç kateteri ile bunu çeken bir motorlu kol yardımı ile üretral sfinkter hakkında bilgi elde edilir. Veri değişkenleri:

üretra kapanma basıncı

fonksiyonel üretral uzunluk

Kullanım alanları:

total inkontinans (doğumsal/edinsel)

cerrahi manipülasyonlar sonrası ortaya çıkan inkontinans (prostat operasyonları, üretral rekonstrüksiyonlar)

pelvik fraktür ve üretral yaralanmalar sonrası olan inkontinans


İstanbul Ürolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!