Mediastinoskopi

İlk mediastinoskopi 1959 yılında Carlens tarafından gerçekleştirilmiştir.

Kullanım alanı;

Akciğer kanserlerinin lenfatik yayılımı ve evrelemesi

Mediastinal kitlelerin tanı ve tedavisi

Santral akciğer kanserleri ve mediastinal kitlelerin trakea ve mediasten invazyonlarının değerlendirilmesinde

Mediastinoskopi uygulama çeşitleri

1) Standart servikal mediastinoskopi

2) Anterior mediastinoskopi

3) Ekstended servikal mediastinoskopi

4) Subksifoidal mediastinoskopi

Standart servikal mediastinoskopi

Standart servikal mediastinoskopi ile üst mediasten, anterior, subkarinal, paratrakeal alanlardaki lenf nodları ve lezyonlardan biyopsi örnekleri almada kullanılabilir. Mediastinoskopide pretrakeal fasia açılır ve pretrakeal fasia boyunca ilerletilir. Bu fasia içinde kalınır. Dışına çıkıldığında komplikasyon gelişme oranı artmaktadır. İşlem sırasında akciğer parankimi veya azigos veni lenf nodu gibi görüntü verebilir.

Anterior mediastinoskopi

Standart servikal mediastinoskop ile ulaşılamayan prevasküler bölgedeki lenf nodlarının ve kitlelerden biyopsi almak için uygulanır. Brakiosefalik vene dikkat etmek gerekir.

Ekstended mediastinoskopi

Standart servikal mediastinoskopinin yetersiz kaldığı bazı lenf nodlarının (5 ve 6 nolu LAP) değerlendirilir. Gingsberg ve arkadaşları tarafından 1984 yılında tarif edilmiştir. Aort arkusu sol ön yüzünde lenf nodundan örnek alınır.

Subksifoidal mediastinoskopi

Anterior mediasteni retrosternal mesafeden, epigastrik bölgeden ilerlenerek değerlendirilir.

Mediastinoskopi uygulanması

Genel anestezi altında uygulanır. Hasta sırt üstü yatırılır. Omuz başlarına yastık konulur. Baş hiperekstansiyona getirilir. Jugulumdan 2 cm yukarıda 3-4 cm cilt insizyonu uygulanır. Platisma kası geçilir. Fasia tabakaları lateralize edilir. Tiroid dokusu künt diseksiyonlarla yukarı doğru ekarte edilir. Strep adale lifleri arasından geçilir. Pretrakeal fasia açılır. Parmak ile mediastene doğru diseksiyon yapılır. Mediastinoskopun girebileceği plan hazırlanır. Videomediastinoskop da optik yerleştirilmiş ve görüntüleme sistemine bağlanmıştır. Bizim kullandığımız mediastinoskopda cihazın ucu açılandırılabilmektedir. Mediastinal patolojilerin yaklaşık %6065’i anterior süperior yerleşimlidir. Mediastinoskopik tanı oranı %99 dir. Tanı oranı yüksek ve tecrübeli ellerde mortalite-morbiditesi düşüktür.

Mediastinoskopinin yapılmaması gereken durumlar

Ciddi servikal artrit

Dev servikal guatr

Trakeostomi

Arkus aorta dilatasyonu

Komplikasyonlar

Kanama

Vokal kord paralizisi

Majör damar yaralanmaları

Özefagus-trakea yaralanmaları

Mediastinoskopik girişimlerde morbidite %1, mortalite %0.01’dir. Ülkemizde mediastinoskopi ile tüberküloz lenfadenit tanı oranı %11-24’tür. İntratorasik sarkoidoz da mediastinoskopi ile %95-100 dır.


İstanbul Göğüs Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!