Beslenme; sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için vücudun gereksinimi olan besin ögelerini yeterli miktarlarda ve uygun zamanlarda almak için yapılan bir davranıştır.

Avrupa Klinik Nütrisyon ve Metabolizma Derneği (ESPEN) malnütrisyonu “enerji, protein ve diğer besin öğelerinin yetersiz veya aşırı alımı (veya dengesizliği) sonucunda; klinik seyrinde, doku/vücut yapısında (vücut şekli, büyüklüğü ve kompozisyonu) ve fonksiyonunda ölçülebilir olumsuz etkilere neden olan beslenme durumu” olarak tanımlamaktadır. Uzun dönem yetersiz beslenme sadece protein-enerji malnütrisyonunu içermemekte bunun yanında mikronütrientler gibi diğer besin öğesi yetersizlerini de kapsamaktadır. Önemli bir halk sağlığı sorunu olan yetersiz beslenmenin görülme oranı toplumda %5-15, hastaneye yatan hastalarda ise %40 oranındadır.

Oluşum Nedenlerine Göre Malnütrisyon (yetersiz beslenme) Sınıflandırılması

Primer (ekzojen) malnütrisyon: Besin öğelerinin yeterli ölçüde vücuda alınmaması söz konusudur.

Sekonder (endojen) malnütrisyon: İştahsızlık, yeme ve yutma güçlüğü, kusma, ishal, kanser, pankreas yetmezliği, malabsorpsiyon gibi nedenlerle veya sindirim, emilim ve metabolizma normal olmasına rağmen kanama, fistül vb. durumlarda kayıpların artmış olması, travma, ateş, yanık, laktasyon gibi gereksinmenin arttığı durumlarda ortaya çıkan malnütrisyondur.

Her iki malnütrisyon çeşidi de alımın ihtiyaçları karşılamadığı durumda ortaya çıkmaktadır.

Yetersiz Beslenmeyle İlişkili Faktörler

Hastalık

Yetersiz besin/besin öğesi alımı (anoreksi, tat algısında bozukluk, kusma, bulantı, tedavilerin yan etkileri, yeme ve yutma bozuklukları)

Sindirim ve emilim bozuklukları (özellikle gastrointestinal sistem hastalıklarında)

Besin öğesi gereksinmesinin artması (sepsis, travma, endokrin hastalıklar)

Kayıpların artması (malabsorbsiyon, intestinal kayıplar, yaralar vb.)

Katabolizma

Sosyal ve Psikolojik Faktörler

Besinlerin alınması ve hazırlanmasıyla ilgili sorunlar

Anksiyete, depresyon

Yoksulluk

Uygun olmayan besinler (lezzet, kıvam vb.)

Çevresel faktörler (bakıcı vb.)

Anoreksi nevroza, açlık grevleri

Malnutrition

Nutrition; It is a behavior made to take the nutrients required by the body in sufficient amounts and at appropriate times to protect and improve health and improve the quality of life.

European Society of Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) malnutrition “as a result of insufficient or excessive intake (or imbalance) of energy, protein and other nutrients; The nutritional state that causes measurable adverse effects on the clinical course, tissue / body structure (body shape, size and composition) and function. Long-term malnutrition includes not only protein-energy malnutrition but also other nutrient deficiencies such as micronutrients. The prevalence of malnutrition, which is an important public health problem, is 5-15% in the population and 40% in hospitalized patients.

Classification of Malnutrition (Malnutrition) According to Reasons of Occurrence

Primary (exogenous) malnutrition: It is a matter of insufficient intake of nutrients into the body.

Secondary (endogenous) malnutrition: Loss of appetite, difficulty in eating and swallowing, vomiting, diarrhea, cancer, pancreatic insufficiency, malabsorption, or bleeding, fistula, etc. even though digestion, absorption and metabolism are normal. It is malnutrition that occurs when the need increases such as increased losses in situations, trauma, fever, burns, and lactation.

Both types of malnutrition occur when the intake does not meet the needs.

Factors Associated with Malnutrition

Disease

Inadequate food / nutrient intake (anorexia, taste disturbance, vomiting, nausea, side effects of treatments, eating and swallowing disorders)

Digestive and absorption disorders (especially in gastrointestinal system diseases)

Increased nutrient requirement (sepsis, trauma, endocrine diseases)

Increased losses (malabsorption, intestinal losses, wounds, etc.)

Catabolism

Social and Psychological Factors

Problems with food intake and preparation

Anxiety, depression

Poverty

Unsuitable foods (flavor, consistency, etc.)

Environmental factors (caregiver, etc.)

Anorexia neurosis, hunger strikes


İstanbul Diyetisyen uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!