Metabolik sağlık insülin anormallikleri ile birlikte değerlendirilmekte. CancerResearch dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, metabolik olarak sağlıklı olmayan menopoz sonrası kadınlar metabolik olarak sağlıklı olan muadilleri ile mukayese edildiğinde meme kanseri açısından artan risk ile birlikte. Bu hem fazla ağırlıklı hem de normal ağırlıklı bireyler için geçerli.

Obezite, menopoz sonrası meme kanseri dahil birçok sayıda kanser türü için belirgin bir risk faktörü. Obez olan kişilerin hepsi değil ama çoğunda vücudun insülin hormonu ürettiği ama bunu etkin kullanamadığı için yüksek açlık insülin düzeyleri ve insülin direnci gibi metabolik anormallikler mevcut.

Çalışmada fazla kilolu veya obez ve metabolik olarak sağlıklı olmayan menopoz sonrası kadınlarda meme kanseri riskinin arttığı, fakat metabolik olarak sağlıklı muadillerinde artmadığı bulundu. Ayrıca, benzer şekilde zayıf ancak metabolik olarak sağlıklı olmayan menopoz sonrası kadınlarda da hastalık açısından risk artışı bulundu.

Bu sonuçlar, örneğin, insülin direnci değerlendirilen metabolik sağlığın, fazla kilolu veya obez olmaktan daha iyi bir meme kanseri risk belirleyicisi olabileceğini düşündürmekte. Ancak, fazla kilolu veya obez olmak, metabolik olarak sağlıklı olmama bireysel riskini belirgin olarak arttırdığından yaşam boyu sağlıklı kiloyu korumak öneminini sürdürmekte.

Toplam 3327 diyabetik olmayan menopoz sonrası kadında ölüm, sakatlık ve kötü yaşam kalitesinin en sık sebeplerini uzun vadeli araştıran bir çalışmanın sonuçları analiz edildi. İnsülin direnci ve vücut kütle indeksi (VKİ) ile ilgili bilgiler bulunan kadınlara ait bu alt grupta 8,2 yıllık takipte 497’si meme kanseri tanısı aldı.

Boy ve kilo bilgileri kayda alındı, açlık kan örnekleri toplandı. Kayıtlarda VKİ 25 veya üstü kg/m2 olan kadınlar fazla kilolu olarak sınıflandırıldı. Metabolik sağlık iki ölçü kullanılarak değerlendirildi: açlık insülin seviyeleri ve insülin direnci miktarı için homeostatik model değerlendirme yöntemi.

Araştırmacılar fazla kilolu ve insülin direnci olan kadınlarda, fazla kilolu ancak insülin direnci olmayan kadınlara göre meme kanseri riskinin %84 daha yüksek olduğunu buldu. Metabolik sağlık değerlendirmesi için açlık insülin düzeyleri kullanıldığı zaman meme kanseri riski fazla kilolu ve yüksek açlık insülin düzeyleri olan kadınlarda iki katından daha fazla oldu. Ayrıca, normal ağırlıklı ama yüksek açlık insülin düzeyleri olan kadınlarda meme kanseri riski normal ağırlıklı ve normal açlık insülin seviyesi olanlara göre iki kat daha yüksekti. Her iki metabolik sağlık ölçüsüne göre metabolik olarak sağlıklı olan fazla kilolu ve normal kilolu kadınlar arasında meme kanseri riski arasında fark yoktu.

Çalışma bulguları insülin direncinin kadının fazla veya normal ağırlıklı olmasından bağımsız olarak meme kanseri gelişiminde önemli bir faktör olabileceğini düşündürmekte. Ancak, mevcut bulguları teyit etmek ve daha iyi anlayabilmek için tercihen kadınların metabolik sağlığının uzun vadeli takip edilebileceği büyük ölçekli daha ileri çalışmalar yapmaya ihtiyaç söz konusu.


İstanbul Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!