İnsan anatomisi

İnsan anatomisi

İNSAN ANATOMİSİ

Anatomi'nin Tanımı : Anatomie : Bedenbilimi, Yapıbilimi, Grekçe Ana: içinden, tomie : kesmek anlamlarına gelir. Anatomi; insan veya hayvan vücudunu normal biçim ve yapısını, vücudu oluşturan çeşitli organları, bunların yapıları ile fonksiyonları arasındaki ilişkileri ve bu organların aralarındaki normal komşuluk ilişkilerini inceleyen pozitif bir bilimdir. Hekimlik öğretiminin en temel, cerrahinin ise en önemli dersidir .

ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNE GÖRE ANATOMİNİN AYIRIMI

1 - Sistematik Anatomi : Yalnız bir sistemi ele alarak inceler . Örneğin ; Sindirim sistemini ağızdan başlayarak ele alıp besinlerin geçtiği uzun yolun sonu olan anüse kadar inceler. Sistematik Anatomi ‘ de tüm sistemler ayrı ayrı ele alınarak incelenir .
2 – Topografik Anatomi : Bölgesel Anatomi , Bir Canlının belirli bir kısmını , bölgesini ( regio ) içten dışa veya dıştan içe doğru katmanlar halinde inceleyen anatomidir .
3 – Klinik Anatomisi : Hastalık ve Cerrahi operasyonlar için önemli topografik bölgeleri klinik yönden inceleyen anatomidir. 
Topografik anatominin dar, uygulamalı bir bölümüdür .
4 – Estetik Anatomi : Daha çok heykeltıraş, ressam vb. sanatçıları ilgilendiren anatomidir. Örneğin; Bir heykeltıraş eserinde daha başarılı olabilmek için heykelini yaptığı canlının (insan veya hayvan) kas , kemik , eklem vb.lerini bilmelidir.
Situs : Durum, bir organın vücuttaki normal duruş şeklidir.
Eksen: Bir hareket sırasında hareket etmeyen noktaları birleştiren bir doğrudur.

EKSENLER :

1 – Vertikal Eksen : Düşey doğrultudaki eksendir.
2 – Sagittal Eksen : Ok doğrultusunda yere paralel olan, önden arkaya veya arkadan öne geçen eksendir.
3 – Transversal Eksen : Yere paralel , sağdan sola veya soldan sağa geçen eksendir.

Planumlar : Düzlemler

1 – Planum Medianum: Vücudu eşit olarak iki parçaya ayıran orta düzlem demektir. Latince planum : Düzlem, median : orta anlamlarına gelir .
2 – Planum Sagittale: Planum medianum'a paralel olan düzlemlere denir.
3 – Planum Frontale (Coronale) : Planum medianum'a dikey olarak aşağıdan yukarıya veya yukarıdan aşağıya geçen bütün düzlemlere denir.
4 – Planum Horizontale (Transversum): Canlının bastığı yere paralel olarak geçen ve organizmayı biri superior (cranial) , diğeri inferior (caudal) olarak 2 parçaya ayıran düzlemdir.

TERMINI GENERALES : GENEL TERİMLER

Anterior : Ön , önde
Apicalis : Uç , tepe ile ilgili olan
Axialis : Eksen ile ilgili
Basalis : Taban , taban ile ilgili
Basilaris : Taban , taban ile ilgili
Centralis : Merkezi , Merkezde olan
Caudalis : Kuyruk tarafında olan
Coronalis : Alına paralel olan planla ilgili
Cranialis : Baş tarafında olan
Dexter : Sağ , sağda olan
Distalis : Merkezden uzakta olan
Extensor: Açıcı , gerici
Externus : Dışta , dışta olan
Fibularis : Fibula ile ilgili olan
Flexor : Bükücü , eğici
Frontalis : Alın ile ilgili olan
Horizontalis : Yatay , yatay olan
Inferior : Altta , aşağıda
Intermedius : Ortada bulunan
Internus : İç , içte bulunan
Lateralis: Dış tarafta olan
Longitudinalis : Uzunlamasına
Medialis : İç , iç tarafla ilgili olan
Medianus : Ortada bulunan
Medius : İki şeyin arasında bulunan
Occipitalis : Ardkafa ile ilgili olan
Palmaris : Avuç içi ( el ayası ) ile ilgili olan
Peripheralis : Çevre ile ilgili olan
Plantaris : Ayak tabanı ile ilgili
Posterior : Arkada , geride bulunan
Radialis : Radius ile ilgili olan
Rostralis : Burun tarafında olan , gagamsı , gaga şeklinde
Sagitalis : Ok ( ön – arka ) doğrultusunda olan
Sinister : Sol , solda bulunan
Superficialis : Yüzlek , yüzeysel , yüzeyde bulunan
Superior : Daha üstte , yukarıda olan
Transversalis : Enine olan
Transversus : Enine , çapraz
Ulnaris : Ulna ile ilgili olan
Ventralis : Karın ile ilgili , karın tarafında olan
Verticalis : Düşey
Volaris : Avuç içi , el ayası ile ilgili olan

İNSAN VÜCUDUNUN BÖLGELERİ :

REGIONES CAPITIS : BAŞIN BÖLGELERİ
Regio frontalis : Alın bölgesi
Regio parietalis : Parietal kemik bölgesi
Regio occipitalis : Ardkafa bölgesi
Regio temporalis : Şakak bölgesi

REGIONES FACIALIS : YÜZÜN BÖLGELERİ
Regio orbitalis : Göz çukuru bölgesi
Regio nasalis : Burun bölgesi
Regio oralis : Ağız bölgesi
Regio mentalis : Çene ucu bölgesi
Regio infraorbitalis : Göz çukuru altı bölgesi
Regio buccalis : Yanak bölgesi
Regio zygomatica : Elmacık kemiği bölgesi

REGIONES CERVICALES : BOYUN BÖLGELERİ
Regio cervicales anterior : Boynun ön bölgesi
( Trigonum cervicale anterius ) : Boynun ön üçgeni
Trigonum submandibulare : Altçene altı üçgeni
Trigonum caroticum : Şahdamarı bölgesi üçgeni
Trigonum musculare ( omotracheale )
Trigonum submentale : Çene altı bölgesi üçgeni
Regio sternocleidomastoidea : Ardkafa – köprücük kemiği – sternum bölgesi
Fossa supraclavicularis minor : Köprücük kemiği üstü küçük çukuru
Regio cervicalis lateralis ( Trigonum cervicale posterior ) : Boynun yan bölgesi ( Boynun arka bölge üçgeni )
Trigonum omoclaviculare : Omuz – köprücük kemiği üçgeni
Fossa supraclavicularis major : köprücük kemiği üstü büyük çukuru
Regio cervicalis posterior ( Regio nuchalis ) : Boynun arka bölgesi ( ense bölgesi )

REGIONES PECTORALES : GÖĞÜSÜN BÖLGELERİ

Regio presternalis : Ön sternum bölgesi
Fossa infraclavicularis : Köprücük kemiği altı çukuru
Trigonum clavipectorale : Köprücük kemiği – göğüs üçgeni
Regio pectoralis : Göğüs bölgesi
Regio mammaria : Meme bölgesi
Regio inframammaria : Meme altı bölgesi
Regio axillaris : Koltukaltı bölgesi
Fossa axillaris : Koltukaltı çukuru

REGIONES ABDOMINALES : KARNIN BÖLGELERİ

Regio hypochondriaca ( Hypochondrium ): Mide altı bölgesi ( Mide altı )
Regio epigastrica ( Epigastrium ) : Mide üstü bölgesi ( Mide üstü )
Regio lateralis : Karnın yan bölgesi
Regio umbilicalis : Göbek bölgesi
Regio inguinalis : Kasık bölgesi
Regio pubica ( Hypogastrium ) : Pubis bölgesi ( Karın altı )

REGIONES DORSALES : SIRTIN BÖLGELERİ

Regio vertebralis : Omurga bölgesi
Regio lumbalis : Bel bölgesi
Regio sacralis : Sağrı bölgesi , sacrum bölgesi
Regio scapularis : Kürek kemiği bölgesi
Regio infrascapularis :Kürek kemiği altı bölgesi
Trigonum lumbale ( Bel bölgesi üçgeni )

REGIO PERINEALIS : PERINEUM = APIŞARASI BÖLGESİ

Regio analis : Makat bölgesi
Regio urgenitalis : Ürogenital bölge , sidik – üreme bölgesi

REGIONES MEMBRI SUPERIORIS : ÜST ÜYELER BÖLGELERİ

Regio deltoidea : Deltoid kas bölgesi
Brachium : Kol , pazu
Regio ( Facies ) brachialis anterior : Kolun ön bölgesi ( yüzü )
Regio ( Facies ) brachialis posterior : Kolun arka bölgesi ( yüzü )
Cubitus : Dirsek
Regio ( Facies ) cubitalis anterior : Dirseğin ön bölgesi ( yüzü )
Regio ( Facies ) cubitalis posterior : Dirseğin arka bölgesi (yüzü) Fossa cubitalis : Dirsek çukuru
Sulcus bicipitis lateralis ( radialis ) : Radiusun çift başlı oluğu
Sulcus bicipitis medialis ( ulnaris ) : Unlanın çift başlı oluğu
Antebrachium : Ön kol
Regio ( Facies ) antebrachialis anterior : Ön kolun ön bölgesi ( yüzü )
Regio ( Facies ) antebrachialis posterior: Ön kolun arka bölgesi (yüzü )
Margo lateralis ( radialis ) : Radius ‘ un yan kenarı
Margo medialis ( ulnaris ) : Ulna ‘ nın orta kenarı
Carpus : El bileği
Regio carpalis anterior : Bileğin ön bölgesi
Regio carpalis posterior : Bileğin arka bölgesi
Manus : El
Dorsum manus : El sırtı
Palma manus : Elin iç yüzü , el ayası , avuç içi
Thenar ( Eminentia thenaris ) : Tenar , tenar kabartısı
Hypothenar (Eminentia hypothenaris ) : Hipotenar , hipotenar kabartısı
Metacarpus : El tarağı
Digiti : Parmaklar
Pollex ( Digitus primus I ) : El Baş parmağı , 1. , ilk parmak
Index ( Digitus secundus II ) : İşaret parmağı , 2. parmak
Digitus medius ( tertius III ) : Orta parmak , 3. parmak
Digitus annularis ( quartus IV ) : Yüzük parmağı , 4. parmak
Digitus minimus ( quintus V ) : Serçe parmağı , 5. parmak
Facies digitales ventrales ( palmares ) : Parmakların alt yüzü
Facies digitales dorsales : Parmakların sırt yüzü

REGIONES MEMBRI INFERIORIS : ALT ÜYELER BÖLGELERİ

Regio glutealis : Gluteus kası bölgesi
Sulcus glutealis : Gluteus kasının oluğu
Femur ( Regio femoralis ) : Uyluk ( uyluk bölgesi )
Regio ( Facies ) femoralis anterior : Uyluğun ön bölgesi ( yüzü )
Trigonum femorale : Uyluğun üçgeni
Regio ( Facies ) femoralis posterior : Uyluğun arka bölgesi ( yüzü )
Genus : Diz
Regio genus (genualis) anterior : Dizin ön bölgesi (yüzü)
Regio genus (genualis) posterior :Dizin arka bölgesi (yüzü)
Fossa poplitea : dizkapağıarkası çukuru
Crus (Regio Cruralis) : Baldır (Baldır bölgesi )
Regio (Facies ) cruralis anterior : Baldırın ön bölgesi (yüzü)
Regio (Facies) cruralis posterior :baldırın arka bölgesi (yüzü)
Sura (Regio suralis) :Baldır (baldır bölgesi )

REGIONES TALOCRURALIS ANTERIOR ET POSTERIOR : ÖN VE ARKA TALUS –BALDIR BÖLGELERİ

Pes :Ayak
Regio calcanea ( Calx ) : Calcaneus bölgesi ( topuk )
Dorsum ( Regio dorsalis ) pedis : Ayağın sırtı ( sırt bölgesi )
Planta ( Regio plantaris ) pedis : Ayak tabanı ( Taban bölgesi )
Margo lateralis ( fibularis ) pedis : Ayağın yan kenarı( Fibulanın)
Margo medialis ( tibialis ) pedis : Ayağın orta kenarı ( Tibianın )
Tarsus : Ayak bileği
Metatarsus : Ayak tarağı
Digiti : Ayak parmakları
Hallux ( Digitus primus I ) : Ayak baş parmağı ,( ilk,1.ayak parmağı )
Digitus secundus II : 2. ayak parmağı
Digitus tertius III : 3.ayak parmağı
Digitus quartus IV : 4.ayak parmağı
Digitus minimus ( quintus V ) : Ayağın küçük parmağı , 5. ayak parmağı

Sağlıklı günler dileği ile….

Uzman Dr.Ali AYYILDIZ

Veteriner Hekimi – İnsan Anatomisi Uzmanı Dr.

Bu makale 17 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Etiketler
Anatomik varyasyon
Doç. Dr. Ali Ayyıldız
Doç. Dr. Ali Ayyıldız
İstanbul - Anatomi
Facebook Twitter Instagram Youtube