Gaz-gaita kaçırma

Gaz-gaita kaçırma

Tanım ve epidemiyoloji (sıklık).Son bir ay içe­risinde iki defadan fazla olmak kaydıyla uy­gunsuz yer ve zamanda istem dışı gaita çı­karılması şeklinde tanımlanır. Genellikle üriner inkontinens (idrar kaçırma) ile birliktedir. Yaşlılarda % 1-10, huzurevlerinde kalanlarda % 10-60'a varan oranlar bildirilmiştir. Minor anal/fekal in­kontinens, gaz ya da şekilsiz gaita kaçırılması anlamındadır ve daha kolay tedavi edilebilen bir tablodur.Major inkontinenste ise şekilli ga­itanın tutulamaması söz konusudur ve pelvik taban kaslarında ciddi anatomik ve/veya in­nervasyon (sinir) defektinin sonucudur.

 

Etioloji ve patofizyoloji (oluş mekanizmaları).Anal in­kontinens etyolojisinde yer alan unsurlar; idi­opatik, travmatik, nörolojik ve kongenital gruplar olarak irdelenir.

 

İdiopatik inkontinens, pudendal ve sakral sinirlerde oluşan gerilme tipi hasar sonucu pelvik taban kaslarının de­nervasyonu sonucu gelişir.Uzamış vaginal doğumlar, anismus ve kronik konstipasyon (kabızlık)da pudendal sinirin % 20'ye varan oranda gerilip uzadığı bi­linmektedir. Dolayısıyla, bu hasta grubunda pudendal sinirdeki fonk­siyonel hasar sonucu fekal inkontinens ge­lişebilir. Kadınlarda daha sık rastlanır, ancak ileri yaş erkeklerde de fekal inkontinensten bi­rinci sırada sorumlu mekanizmadır. Tanısal çalışmalarda; anal ultrasound'da sfinkter kasları anatomik olarak normal görünümdedir. Ano­rektal fizyolojik çalışmalarda; anal dinlenme basıncı ve özellikle sıkma basıncı azalmıştır. PNMTL tipik olarak uzamış bulunur. Anorektal duyuda da anormal değerler olabilir.

 

Travmatik inkontinens, pelvik taban kas­larına aksidental ya da iatrojenik travmalara bağlıdır ve kadınlarda en sık raslanan tiptir. Özellikle forseps kullanılan zor doğumlarda ya da yanlış uzatılan epizyotomiler sonucu anal kanal ön duvarında EAS ve iAS'de anatomik defektler gelişebilir. İatrojenik travmalar da­hilinde; manuel anal dilatasyon, anal fissürün cerrahi tedavisinde uygulanan sfinkterotomi veya hemoroidektominin yanlış teknikle ya­pılması, ve kompleks anorektal fistül cer­rahisinde oluşabilen sfinkter defektleri sa­yılabilir. Rektum içi yabancı cisimler ve anor­mal cinsel eylemler de etiolojide bildirilmiştir. Örneğin, bebeklerde görülebilen imperforate anus mevcudiyetinde perineal yaklaşımla oluşturulan yapay anus, doğal sfinkter mekanizmasından yoksundur ve zamanla kısmi bir adaptasyona karşın hastalar genellikle inkontinenttirler.

 

Nörolojik (sinirsel nedenlere bağlı) inkontinens(ya da nörolojik ne­denlere ikincil fekal inkontinens), lokal, spinal (omurilik) veya serebral (beyinsel) düzeyde nörolojik nedenlere bağlı olabilir.

 

Diabetli hasta(şeker hastaları) grubunda, otonom nöropati ve İAS basıncının düşüklüğü nedeniyle in­kontinens görülebilir. Genellikle yaşlılarda ha­reketsizlik, sağlıksız diet alışkanlıkları ve ye­tersiz hidrasyon gibi nedenlerle gelişebilen fecal impaction, rektal distansiyon ile sürekli bir İAS gevşemesine ve inkontinense sebep olabilir.

 

Tedavi.Etiolojisi ne olursa olsun, minor inkontinens vakalarında ilk planda konservatif yöntemlerin denenmesi gerekir. Hastalara düzenli bir diet ve defekasyon alışkanlığı kazandırılmaya ça­lışılır. Lomotil ve kodein gibi preparatlar ile kolon geçiş süresinin uzatılması ve su ab­sorbsiyonunun artırılması faydalı olabilir. Her düzeyde nörolojik kom­ponentlere ait defektlere ikincil minor in­kontinens hastalarında "biofeedback" tedavisi faydalı olabilir. Bu yöntemde anorektal fiz­yolojik çalışma düzeneği kurulur ve kasılmalar görsel olarak ve sesle hastaya bildirilerek hastanın pelvik taban kaslarını eğitmesi sağ­lanır. Yine hastalara pelvik taban egzersizleri öğretilip yaptırılabilir (Kegel egzersizleri). Daha yeni yöntemler olarak sakral veya posterior tibial sinir uyarımları, anal kanalın silikon injeksiyonları ile dolgulanması gibi yöntemler sayılabilir. 

Bu makale 17 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Prof. Dr. Sezai Leventoğlu

Prof. Dr. Sezai LEVENTOĞLU, lisans öncesi eğitimlerinin ardından 1988 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini 1994 yılında tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. İhtisasına ise 1997 yılında aynı üniversitesinin Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda yapmış ve 2002 yılında Genel Cerrahi Uzmanı olmuştur. 2002 yılından beri Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Sezai LEVENTOĞLU, 2007 yılında Columbia University, New York Presbyterian Hospital'da çalışmalar yapmıştır. 2009 yılında ise Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Doçentlik kadosuna atanmıştır. Aynı yıl Cleveland Clinic Foundation, Digestive Disease Center, Colon and Rectal Surgery Departmanı'nda Observer olarak çalışmalarda bulunmuştur.  Avrupa Kolorektal Cerrahi Derneği (ESCP), Amerika Kolorekt ...

Yazarı sosyal medya'da takip edin
Etiketler
Gaz kaçırmanın tedavisi nasıldır
Prof. Dr. Sezai Leventoğlu
Prof. Dr. Sezai Leventoğlu
Ankara - Genel Cerrahi
Facebook Twitter Instagram Youtube