Ankilozan Spondilitin baskın klinik formu sakroiliak (kalça-leğen) eklemin tutulması ile seyir göstermesidir. Erken safhada kalça içindeki ağrı şikayetleri özellikle sağ sakral (kalça kemiği) kenarın tutulumu ile ortaya çıkmaktadır. Kliniğin ilerlemesi ile birlikte sol sakral kenarda etkilenmekte ve kalça ağrıları bilateral (iki taraflı) karakter izlemeye başlar. Bu bilinen bilginin bilinmeyen tarafını (tablonun neden böyle oluştuğunu) açıklayabiliriz:

*Sağlak (günlük yaşantısında sağ el, ayak, göz vb. tercih edenler) kişiler sağ vücut yarısını koordinasyon, güç, beceri gibi hassasiyet gerektiren bütün işlerde baskın kullanıldıkları için güçlü, non dominant (baskın olmayan) sol vücut yarısı yardımcı / destekleyici konumda görev almaktadır. Bu durum baskın olmayan tarafın göreceli olarak daha zayıf yapı ve fonksiyon kazanmasına zemin hazırlamaktadır. Bu zayıflık bağ / kas / kemik düzeyinde veya diğer organ / metabolik sistemlerde de olabilmektedir. Örneğin sol femur başı çevresi kapsül / ligamentlerin (bağların) zayıflığı yürüyüş paternini (eylemini) yakından etkiler. Yürüyüş ve fiziksel aktivite esnasında salınım hareketlerinin fizyolojik açılar çerçevesinde sürdürülmesi için sağlıklı olan taraftaki (bu örneğimizde sağ taraf) kas sistemi ( m.gluteus, m.piriformis, m.iliopsoas vb.) kompanzasyon( telafi) mekanizmasıyla kontrakte (kasılma) olmaktadır. Kasların kasılması regionel (bölgesel) olarak eklem mesafesinin daralması, kemik yapıları bir arada tutan bağların (ligament) gerilmesine ve kemiklerle bağlantı kurdukları noktaların enflamasyonuna (entezit) zemin hazırlamaktadır. Sonuçta sakroileit, sürecin süreklilik arz etmesi ile birlikte de Ankilozan Spondilite zemin hazırlanmış olacaktır.

*Bastırılmış solaklık (çocukken sol el yatkınlığı olan bireylerin anne / baba tarafından zorla sağ ele geçirilmesi ile ortaya çıkan tablo). Bu kişiler el kullanımında sağlak gözüküyor olmakla birlikte sol dominant (baskın) yapıya sahiptirler. Lateralite testleri bunlarda optimal ölçülerden uzaktır. Yukarıda detaylı anlatılan klinik tablo tam ters yönde etki göstererek öncelikle sol sakroiliak eklem tutulumu ile kendini gösterecektir. Bu kişilerde yürüme, koşma, koordineli sportif hareket ve denge eksenli aktivitelerde apraksi (kas gücü / yapısı normal olmasına rağmen amaçlı hareketlerin yapılamaması, becerisizlik) ve kısıtlılık gözlemlenmektedir. Ankilozan Spondylit vakalarımızı izlemlediğimizde birçoğunda içe / dışa basma, sık ayak bileği burkulmaları (eversiyon / inversiyon), takılma / tökezleme, sakarlık gibi beyan ve bulgular tespit etmekteyiz.


Ankara Geleneksel Tıp Uzmanı uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!