Sigara kullanımı ve dişeti sağlığımız

Sigara kullanımı ve dişeti sağlığımız

BİRÇOĞUMUZ sigara ile kanser, solunum yolu sonulları ve kalp hastalıkları arasındaki ilişki hakkında bilgi sahihiyiz. Geçmişte sigara içme ile diş ve diş eli hastalıkları arasında­ki güçlü bağdan çok az bahsedilirken, son çalışmalar ve bilimsel kanıtlar si­garanın diş eti hastalıkları içiıı de en lıiiyük çevresel risk oluşturduğunu göstermiştir.

Sigara kullanımının tarihçesin­den kısara bahseder misiniz?

İnlim tarımının M.O. 600 yılında Amerika kıtasında haşladığı ve bu ta­rihten 4">(K) yıl sonra ilk olarak Orta Amerika'daki Mayalar ın kullandığı, tapınak duvarlarındaki oymalardan anlaşılmaktadır. Tütünü sigara olarak kullanılmasına ilk defa M ö hm) mı-

larıuda amerikan yerlilerinde rastlanmaktadır. M.S 500-600 yıllarında «la Kuzey Amerika Kızılderilileri'nin sigara­yı barış çubuğu, savaş çubuğu. toplantı çubuğu gibi dini ve sosyal uygulama­larına adapte ettikleri görülmekledir. Sigara kelimesinin Maya'ların tütün yapraklarına verdikleri sik'ar isminden lürcdiği düşünülmekledir, l utünii. 15 yy. sonu ve 16.yy"da Amerikalı denizciler Avrupa kıtasına yetiştirmek ama­cıyla getirmişler ve kullanımı yaygın­laşmıştır. Burada kullanımının nedeni, migrenin yaııısıra 36 hastalımı iyileştir­diği inancıdır. I lalla bununla ilgili ki­taplar hile yazılmıştır. Asya'da kullanı­mı iT.yy.'ııı sonlarına dayanmakladır. Tülün kullanımına ilk engel. IV. Murat zamanında uygulanan yasakla başla­mış ancak başarılı olamamıştır.

Dünyada ve Türkiye'de Sigara Kullanımı ne durumdadır?

Dünya Sağlık Örgülü verilerine göre dünyada 1.1 milyar kişinin sigara kul­landığı talimin edilmektedir. Krkckleriıı %47'si. kadınların da %12'siniıı sigara kullandığı hesaplanmıştır. ilkemizde 17 milyon insanın sigara kullandığı, bu oranın erkeklerde %63*ii. kadınlarda İm- %25"i olduğu bilinmektedir.

Ülkemizde sigara için yıllık 6.5 mil­yar dolar harcanmakladır. Sigaranın neden olduğu 50 hastalığı tedavi ettir­menin maliyetinin için 2 milyar dolar okluğu hesaplanınca, toplamda sigara satın almak ve tedavi ettirebilmek için yılda ortalama 8.5 milyar dolar para harcanmakladır.

Sigara ve genel sağlık ilişkisini açıklar mısınız?

Sigaranın hızlı yaygınlaşmasıyla birlikte sorumlu olduğu hastalıklar ve bunlara bağlı ölümler de ayııı hızla artmıştır. Dünya Sağlık Orgülü'nüıı verilerine göre dünyada yılda -i ınilyoıı kikinin ölümünden sigara sorumludur vc 2010 vılıııda hu sıvının 10 milvoııa

yükselmesi lıeklcnmektedir. Artık araş­tırmacılar sigaranın kalp-daıııar hasta­lıkları ve kanserde önemli bir risk fak­törü olduğu konusunda hemfikirdir ve bu nedenle acil çöziiııı İM'kleven sorun­lardan biri olarak tanımlanmakladır. Sigara ayrıca düşük ağırlıklı doğumlar, puiıııoncr. gastminteslitıal. serehrovas- küler hastalıklara da neden olahilnıek- te<lir. Sigara kullanımının plastik ve rekoıısiruktif cerrahi. mikmccnralıi, alt ekstrcmile cerrahisi işlemleri sonrası yara iyileşmesinde komplikasyon oluş­turması için risk oluşturduğuna dair çalışmalar mevcuttur.

Sigara Kullanımı Periodontal Dokuları nasıl tetiklemektedir?

İki yolla periodontal dokular iıze- rinde yıkıcı etki yapabilir, birincisi lokal olarak dişeti dokuları üzerindeki irriiasyoıııı. ikincisi ise sistcıııik dola­şana katılarak |M>liııınrfonüklccr löko- sitlerin fonksiyonlarının lıozulmasına. vaskiiler doku ve lıemodiııamiğinin lıozulmasına neden olması olabilir. Si­gara kullanan bireylerde daha fazla al- vcol kemik kaybı ve vc daha fazla cep derinliğine rastlanmıştır. Hu durum, sigara kullanımının sistcıııik etkisi ne­deniyle |HTİodoııtal dokuları etkilediği şeklinde açıklanmakladır.

SİGARA İÇME ve PERİODONTAL HASTALIK arasındaki ilişkideki ger­çekler şöyledir:

1.Periodontal hastalığın temel ne­deni. hastalık yapan mikroorganizma­larla koııak yanıtı arasındaki ilişkini bozulmasıdır. Sigara kullanımı hu dengeyi olumsuz etkilemekte ve konak yanıtı zayıflatmaktadır.

2.Yapılan çalışmalarda sigara kulla­nımının mikrobiyal dental plak ve diştaşı oluşumu üzerinde doğrudan etkili olduğu, sigara kullananlarda anlamlı derecede diştaşı olduğu ve periodontal hastalığın daha şiddetli olduğu ve bu­nun da sigaranın sayısıyla doğru orantılı olduğu anlaşılmıştır.

3. Sigara içenler içmeyenlere göre daha fazla diş ve diş eti hastalığı sorunu yaşar­lar. Çalışmalara göre sigara içenlerin içmeyenlere göre daha az dişi. daha fazla çürük dişi. %67 daha fazla diş kaybı söz. konusudur.

4. Ciddi diş eti hastalığına yakalananların sigara içen kişiler ol­duğunu görülmektedir..

5. Sigara içmek genç hastalar için çok zararlıdır ve ilerleyen hastalık daha komplike ve daha pahalı ve daha az memnun edici olur.

6. Sigaradaki nikotin kanı taşıyan damarların daralmasına sebep olur. İltihabın daha az gözle görülür hale gelmesi, daha az diş eti kanamaları ve ağızın bakterilere karşı olan savunma mekanizmasının  bozulması bunun so­nucunda olur.

7.Sigara diş eti cebi. kemik kaybı ve dişeti enfeksiyonlarının sebebi olan birçok zararlı bakterinin çoğalmasına sebep olur.

8.Sigaıa içenlerin periodontal teda­visinin sonuçlan ve varanın iyileşmesi sigara içmeyenlere göre daha zor olur. Diş eti sorunları sigara içen hastalarda daha fazla tekrar eder.

9.Sigara oral bakterilere karşı savunma meka­nizmanızı değiştirir. Çalışmalar bakterileri öldüren akyuvarların % 50 azaldığı göstermiştir.

10.On üst dişlerimizin etrafındaki diş etlerimiz sigara­daki kimyasal maddelerden çok fazla etkilenirler.

11. Nikotinin kan damarlarındaki etkilerinden dolayı, si­gara içenlerde, erken teşhisde önemli olan dişeti kanaması ve dişetlerinde kızarıklık daha az olur. Kısacası diş kaybına neden olan periodontal hastalığı maskeler ve teşhisin daha zor ve geç konmasına neden olur.

Eğer size zarar veren bir faktörü ortadan kaldırabilirseniz veya kontrol edebilirseniz lıeııı genel sığlığınız gözle görülebilir düzey­de iyileşecek, hem de dişeti problemleri­nizi çözmek daha kolay olacaktır.

 

Bu makale 18 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Dr. Dt. Laçin Berber

Dr. Dt. Laçin BERBER, lisans öncesi  öğrenimlerinin ardından İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nde başladığı lisans eğitimini 1996 yılında tamamlayarak Diş Hekimi unvanı almıştır. 1997-2004 yılları arasında yine aynı üniversitede “Kronik periodontitisli bireylerde periodontal başlangıç tedavisine ek olarak sistemik minosiklin-HCL uygulamasının klinik ve biyokimyasal sonuçlarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi” başlıklı tezi ile doktora derecesini ve Dr. Med. Dent unvanını almıştır. 2007 yılında Newyork’da American Board of Periodontology’nin başkanının davetlisi olarak, çalışmalar yapmış olan Dr. Dt. Laçin BERBER'in Hamilelik, ergenlik, menapoz, sistemik ve lokal antibiyotik kullanımı, periimplant sağlık ve implantlar, implant ve dişler etrafında papil rekonstrüksiyonu, ileri periodontitisli hastalarda implant uygu ...

Yazarı sosyal medya'da takip edin
youtube
facebook
instagram
Etiketler
Sigara ve genel sağlık ilişkisi?
Dr. Dt. Laçin Berber
Dr. Dt. Laçin Berber
İstanbul - Diş Hekimi
Facebook Twitter Instagram Youtube