Kronik yaygın muskuloskeletal ağrısı olan hastalarda vitamin d düzeyinin belirlenmesi: pilot çalışma

Kronik yaygın muskuloskeletal ağrısı olan hastalarda vitamin d düzeyinin belirlenmesi: pilot çalışma

ÖZET Amaç: D Vitamini özellikle kemik gelişiminde ve çeşitli muskuloskeletal fonksiyonlarda önemli role sahiptir. Kemikle ilgili her‑ hangi bir patolojinin tespit edilmediği olgularda özellikle bel, sırt, kosta, alt ekstremite, pelvis bölümlerinde ağrı ortaya çıkabil‑ mektedir. Bu çalışmada amacımız kronik yaygın ağrı ile gelen hastalarda vitamin D düzeyinin belirlenmesidir. Hastalar ve Yöntemler: Ocak 2012 ile Nisan 2014 tarihleri arasında hastanemizin fiziksel tıp ve rehabilitasyon polikliniğine yay‑ gın ağrı şikayetiyle gelen hastaların verileri değerlendirmeye alındı.

Hastaların ağrı şiddeti (Vizüel Analog Skala, VAS) ve labora‑ tuvar incelemeleri geriye dönük incelemelerle değerlendirildi. Romatolojik hastalığı olanlar, kanser hastaları, post‑menopozal kadın hastaların verileri değerlendirme dışı bırakıldı. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hasta sayısı 504 idi. Hastaların %92,7 si kadın iken %7,3’ü erkek idi. D vitamini düzeylerine göre sınıflandırma yapıldığında hastaların %0,6’sında D vitamini yeterli, %1,4’ünde D vitamini yetersiz idi. Hastaların %98’inde ise D vitaminin değişik derecelerde eksikliği tespit edildi (%19,0 hafif, %55,2 orta, %23,8 ciddi eksiklik). Hastaların VAS düzey‑ lerine göre değerlendirme yapıldığında özellikle D vitamini seviyesi düşük olanlarda VAS değerinin anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edildi (p<0,001). Sonuç: Çalışmamızda yaygın muskuloskeletal ağrısı olan ve altta yatan sistemik, romatolojik hastalığı olmayan hastalarda D vitamini seviyesinin düşük olduğu ve D vitamini seviyesi azaldıkça VAS değerinde anlamlı oranda artış olduğu tespit edilmiştir Anahtar sözcükler: D vitamini, kronik yaygın ağrı, tedavi

Bu makale 19 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Uzm. Dr. Bahar DERNEK

Etiketler
D vitamini
Uzm. Dr. Bahar DERNEK
Uzm. Dr. Bahar DERNEK
İstanbul - Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Facebook Twitter Instagram Youtube