KASIK AĞRISI – KRONİK PELVİK AĞRI
Kronik pelvik ağrı (KPA), 6 aydan uzun süre devam eden nonsiklik yani devamlı surette olan pelvik ağrıdır. Bu tanıma
Dismenore ( Ağrılı Adet ) dahil olmayıp Ağrılı Cinsel İlişki (Disparonia) dahildir. Jinekoloji polikliniklerine başvuranların ortalama %10'unu, Laparoskopi endikasyonlarının üçte birini ve histerektomi (rahim alınması ameliyatı) endikasyonlarının %12-16'sını oluşturur.
Birçok olguda ağrının nedeni bulunamadığı için tatminkar bir tedavi yapılamaz. Bu durum hastada, ailesinde ve doktorunda stress oluşturur, hastanın iş ve aile yaşantısında problemlere neden olur. Çoğu zaman pelvik enfeksiyon tanısı ile gereksiz antibiyotik tedavileri verilir.
Kronik pelvik ağrının sebepleri arasında jinekolojik bazı nedenler olabileceği gibi, ürolojik yani idrar yolları ile ilgili, barsaklarla ilgili, kas-iskelet sistemi ile ilgili ve nörolojik sebepler de olabilir. Kronik pelvik ağrıya 18-50 yaş arası kadınlarda %14-25 oranında rastlanır.
Kronik pelvik ağrı hem şikayetlerin çeşitliliğinden dolayı hem de nedenleri çok çeşitli olabilmesinden dolayı tanısı zor bir durumdur. Tanıda hastanın detaylı öyküsü ve muayenesi dışında enfeksiyonu araştırmak için yapılan kan ve idrar tahlilleri, ultrason ve bazen karın içerisini gözlemek amacıyla laparoskopi gerekebilmektedir.
Kronik pelvik ağrıda birden çok unsur birlikte olabilir. Kronik pelvik ağrıya neden olan en sık hastalıklar
Endometriozis , ağrılı mesane sendromu, yapışıklıklar, irritabıl barsak sendromu ve kas iskelet sorunlarıdır. Aynı olguda jinekolojik sebeplerin yanında idrar torbası ve barsak problemleri birlikte olabilir.
Kronik pelvik ağrının jinekolojik nedenleri:
-
Endometriozis
- Adezyonlar (Karın içi yapışıklıklar)
-
Myom (Leiomyom)
- Over Kisti (yumurtalık kistİ)
-
Adenomyozis
- Pelvik konjesyon sendromu
-
Vulvar Vestibulit Sendromu
- Kronik PID ( Pelvik İnflamatuar Hastalık )
Kronik pelvik ağrının gastrointestinal nedenleri:
- İrritabl barsak sendromu
- Kronik appendisit
- İnflamatuar barsak hastalıkları
- Divertikülozis
- Divertikülit
- Meckel divertikülü
- Herni (fıtık)
Kronik pelvik ağrının ürolojik nedenleri:
- Anormal mesane fonksiyonu (Detrusor instabilitesi)
- Üretral sendrom (Kronik üretrit)
- İnterstisyel sistit
Kronik pelvik ağrının psikolojik nedenleri:
- Depresyon
- Somatizasyon
- Psikoseksüel bozukluk
Kronik pelvik ağrının kas-iskelet sistemi ile ilgili nedenleri:
- Sinir basısı (nörit )
- Fasit
- Skolyoz
- Diskopati
- Spondilolistezis
- Osteitis pubis
Tedavi:
Kronik pelvik ağrının çok çeşitli sebepleri olabilmektedir, bu tür kesin bir sebep saptanabilmişse o sebebe yönelik tedavi verilir. Yapılan tahlillerde hiç bir sebep saptanamadığı durumlarda ampirik olarak ağrı kesici (NSAI ilaçlar) ve bazen doğum kontrol hapları (
Aile Planlaması başlığı içinde oral kontraseptifler yani doğum kontrol haplarını inceleyebilirsiniz) verilebilmektedir.
Ağrının sebebi olarak
Endometriozis düşünülmüşse veya laparoskopi ile tanı konmuşsa GnRH ilaç tedavisi verilebilmektedir.
Psikolojik sebepler düşünülüyorsa anksiyolitikler, antidepressan ilaçlar kullanılabilmektedir.
Akupunktur tedavisinin de bazı hastalarda tedavide başarılı olabildiği bildirilmiştir.
Tanı:
Kronik pelvik ağrının tanısında amaç altta yatan etkeni ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla muayeneden laparoskopiye kadar pekçok tanısal girişimde bulunulur. Kan tetkikleri enfeksiyonu gösterme açısından yardımcı olabilir. Tanıda kulanılan yöntemler:
·
Jinekolojik Muayene : Enfeksiyon bulgularının saptanması, pelvis boşluğunu dolduran kitlelerin tespit edilmesi ve hassas alanların belirlenmesi açısından önemlidir.
· Görüntüleme yöntemleri:
Jinekolojik Ultrason , karın rontgen filmi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans karın boşluğu içindeki anormal oluşumları saptamak için önemlidir.
· Kan ve idrar tetkikleri: İdrar yolu enfeksiyonlarını ve kasık ağrısına yol açabilen bazı kan hastalıklarını tespit için kullanılır.
· Kültür: Cinsel yolla bulaşabilen hastalıkların tespiti için vajinal ve servikal kültürler alınabilir.
·
Laparoskopi : Endometriozis, Endometrioma (Çikolata Kisti) ya da pelvik konjesyon gibi hastalıkların saptanması açısından kronik kasık ağrısında son çare olarak laparoskopi yapılabilir.

İstanbul Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!