İnfantil kolik

İNFANTİL KOLİK

İnfantil kolik

Ağlama bebeklerin çevre ile iletişimini sağlayan bir yoldur. Bebekler ağlayarak karnının acıkmasını, terlediğini, üşüdüğünü veya altının kirlendiğini, kucağa alınmak istediğini, ortamdan rahatsız olduğunu veya hasta olduğunu ifade etmeye çalışmaktadırlar. Bebeğin bu gereksinimleri karşılandıktan kısa süre sonra ağlama sona erer. Bazı bebeklerin ağlama tipi ve süresi daha uzundur ve kolayca sakinleşemezler.

İnfantil kolik, iyi gelişen sağlıklı bebeklerde 1-4 aylar arasında görülmektedir. Altta yatan organik neden olmadan, yatıştırılması zor bir şekilde ağlama nöbetleri olarak tanımlanmaktadır. Bu durum anne veya çocuğa bakan kimselerin endişelenmesine neden olur. *Wessel ise infantil koliği yaşamın üçüncü haftasında başlayan, en az üç saat süren ve sonra kendiliğinden geçen üç haftadan uzun süren üçler kuralı olarak tanımlamıştır.   

1. İnfantil koliğin en önemli bulgusu özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde başlayan aşırı yüksek sesle ağlamadır. Bebek ağlama atakları sırasında rahatsız sıkıntılı ve telaşlı görünümdedir. Genellikle kalça eklemlerini fleksiyona getirerek dizlerini karnına yaklaştırır, yüzü kızarır.

İnfantil kolik tanısında doktorun ayrıntılı öykü ve fizik muayene ile hastayı değerlendirilmesi çok önemlidir. Organik hastalığı düşündüren bulgular saptandığında olası nedenler ayrıntılı olarak incelenmelidir (Tablo 1 ).

Ayırıcı tanıda sindirim sistemi ve sindirim sistemi dışı nedenler akılda tutulmalıdır (Tablo 2 ).  Öyküsünde kanlı mukuslü dışkılama, emmede azalma, kusmuğunun içerinde kan ve safra varlığı ve ateş yüksekliği, cilt döküntüleri, büyümede gerilik bulguları da varsa infantil kolik tanısından uzaklaşılmalıdır.

2.Diskezi, dışkılama öncesi 10-20 dakika süren ıkınma, çığlık atma, ağlama ve yüzde kızarma olarak tanımlanmaktadır. Bebeklik çağının ağrılı dışkılaması yaşamın ilk aylarında başlamakta ve 3-4 hafta sonra kendiliğinden düzelmektedir. Başka sağlık problemi olmayan bebeklerde görülmektedir.

3.Laktaz enzim aktivitesinde geçici düşüklük durumunda diyetten laktozun çıkartılması ile belirtilerin düzelmesi ile tanı doğrulanmış olur. Dışkı pH<5, redüktan madde pozitifliği karbonhidrat emilim bozukluğunu gösterir. Dışkıda şeker kromatografisi ile dışkıda atılan şeker belirlenir. Primer ve sekonder laktaz enzim eksikliğinde dışkıda laktoz saptanırken, glukoz ve galaktoz malabsorbsiyonu varlığında ise glukoz ve galaktoz tespit edilir.

4.Fizyolojik GÖR; Yenidoğan bebeklerin çoğunda görülen bir durumdur. Sağlıklı görünen bebekte gözlenmektedir. Aşırı beslenmeye dikkat etmek gerekir. Tedavi gerektirmeden 6 ay civarında komplikasyonsuz düzelmektedir. Aileye olayın fizyolojik olduğu anlatılmalıdır.

5. GÖRH; yenidoğan döneminde regürjitasyon, apne, stridor, huzursuzluk, irritabilite ve kusma ile kendini belli etmektedir. Beslenmeyi yarıda kesmeler sonucu gelişim geriliği, anemi, hipoproteinemi gelişir. **Sandifer sendromu şiddetli reflülerde görülen opistonik postür, retrokollis ve istemsiz baş hareketleri şeklinde kendini belli eden bir klinik durumdur.  GÖRH da verilmiş olan tıbbi tedaviye 2-4 haftada yanıtsızlık durumunda ileri tetkikler için çocuk gastroenteroloji bölümü ile hasta konsülte edilmelidir.  

6.İSPA sık regürjitasyon, beslenme reddi, beslenme yutma güçlüğü, reaktif hava yolu hastalığı, atopik dermatit, egzema, kabızlık, kanlı muküslü ishal, ailede atopi öyküsü varlığında düşünülür. Dışkı mikroskopi, fekal kalprotektin, IgE ve inek sütü spesifik IgE bakılmalıdır. Bu bulguların varlığında AS alan bebekte annenin beslenmesinden inek sütü içeren besinler çıkartılır. AS almayan bebekte ise HF veya AAF  ile 2-4 hafta besleme yapılır. Bebeğin klinik bulgularında düzelme görülmüyorsa çocuk gastroenteroloji konsültasyonu istenmelidir.

 7.Perianal bölgedeki fissürler infantil kolik ayırıcı tanısında akla gelmelidir. Süt çocukluğu döneminde anüs ve rektum aynı hizada olduğu için fissür herhangi bir kadranda bulunabilir. Buna karşılık daha büyük çocuklarda ve yetişkinlerde sakrokoksigeal eğim geliştiği için fissürler arka bölgededir.  İnflamatuvar ya da enfeksiyöz olaylarda ise fissürler lateral ( saat 3-9 hizası) yerleşimli ve birden fazladır.

 8.İdrar yolu enfeksiyonu kendisini emmede azalma, beslenme güçlüğü, huzursuzluk belirtileri ile yenidoğan döneminde göstermektedir. Tam idrar tahlili ve idrar kültürü ile tanı konulabilmektedir. Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olması durumunda üriner sistem ultrasonografisi üriner sistem anomolilerini tespit etmek için faydalı olabilir. Ayrıca ileri incelemeler için çocuk nefroloji bölümü ile hasta konsülte edilmelidir.

9..Huzursuz ağlayan bir bebekte  el ve ayak parmakları olası saç-iplik turnike sendromu yönünden kontrol edilmelidir. Eğer fark edilmez ise parmaklarda gangrene neden olabilir.

İnfantil kolik ayırıcı tanısında aşağıdaki fizik muayene bulgularına dikkat etmek gerekir.

Yenidoğan bebeğe kulak burun bakısı yapılmalıdır. Kulak zarının görünümü değerlendirilmelidir. Orta kulak enfeksiyonu ve seröz otit tanıları gecikmeden konulmalıdır.

Zor doğum, makat gelişi ve makrozomik bebek doğum öyküsü olan bebeklerde muayene sırasında kırık tarafı kemik üzerinde şişliğin ele gelmesi ve tek taraflı moro refleksinin evrelerinde gecikme olması klavikula kırığı açısından uyarıcı olmalıdır. Klavikulaları da içine alacak şekilde PAAC grafisi tanı için yardımcı olur.

Huzursuz, aşırı terlemiş, vücut ısısı artmış ve vücudunda kızarıklıklar bulunan bebeğin aşırı sıcak ortamda bulunduğundan şüphelenilmeli bebeği rahatlatılmalıdır.

Mikrosefalik bir bebekte uykuya dalma sırasında ani irkilme, karın üzerine baş bükülüyor ve kollar açılıyorsa West sendromu akla gelmelidir. Hasta çocuk nöroloji ile konsülte edilmelidir.

Beslenme güçlüğü, takipne, dispne, hışıltı, huzursuzluğu, soğuk terlemesi, tartı alımında azlık gözlemlenen bebeklerde olası kardiyolojik problemler açısından çocuk kardiyoloji konsültasyonu istenmelidir.

10. Safralı kusması, rektal kanaması ve karın şişliği olan yenidoğan bir bebekte volvulus akla gelmedir. ADKG’de barsak gazları karnın sol bölümünde görülüyorken, karnın alt bölümünde azalmış olması volvulus lehine bir bulgudur. Çocuk cerrahi konsültasyonu istenmelidir. Malrotasyonu olan olguların doğumsal diyafram fıtıkları, duodenal atrezi, intestinal atrezi, biliyer atrezi, meckel divertikülü, ***Hischsprung hastalığı, anorektal  malformasyonlar, doğumsal kalp anomolileri, özefagus  atrezisi, ****Prune Belly sendromu, situs inversus ve megasistis mikrokolon sendromu ile birlikte bulunabileceği akılda tutulmalıdır.

11. Muayenede ekimozların varlığı, farklı zamanlarda oluşmuş lezyonların varlığı, sigara, sıcak su yanığı izleri, karaciğer, dalak rüptürü, subdural hematom gibi bulgular varlığında çocuk istismarı düşünülmelidir.

İnfantil kolik tanısı 2016 yılında yeniden düzenlenmiş olan ROMA IV kriterlerine göre konulmaktadır (Tablo3 )

Bebek tokken, uyarıcıların olmadığı bir ortamda saniyede 1-3 kere olacak şekilde yavaşça ritmik sallamayla veya pışpışlanmayla susuyor ve bırakılınca tekrar ağlamaya başlıyorsa kolik tanısı desteklenmiş olur.

 

 

TABLO 1. İnfantil kolikte alarm bulguları

Uyarıcı belirtiler

 • Ateş
 • Emmede azalma
 • Kanlı, muküslü ve yağlı dışkılama
 • İleri derece karın gerginliği
 • Kanlı ve safralı kusma

Uyarıcı bulgular

 • Büyüme geriliği
 • Ciltte döküntüler
 • Anormal fizik muayene bulguları

 

 

TABLO 2. İnfantil koliğin ayırıcı tanısı

Sık

 • Konstipasyon
 •  
 • Anal fissür
 • GÖR
 • Otitis media
 • İdrar yolu enfeksiyonu
 • İnek sütü protein alerjisi
 • Saç-iplik turnike sendromu
 • Klavikula kırığı
 • Aşırı sıcak ortam

Nadir

 • Disakkaridaz eksikliği
 • Üretero pelvik obstrüksiyon
 • Safra yolu patolojileri
 • İntüsseption, volvulus gibi akut katın nedenleri
 • Ani kırıklar
 • Gözde yabancı cisim
 • Nörolojik anormallik
 • İnkarsere herni
 • Aritmi, konjestif kalp yetmezliği
 • Çocuk istismarı

 

 

 

 

TABLO3.  İnfantil kolik tanı ölçütleri (ROMA IV)

Aşağıdakilerin  tümünü içermelidir.

 1. Belirtileri başlayıp sonlanması ilk 5 ay içerisinde olmalıdır.
 2. Herhangi bir neden olmadan ortaya çıkan ve çocuğa bakan kişiler tarafından önlenemeyen veya yatıştırılamayan tekrarlayıcı ve uzun süreli ağlama, yaygara*  ya da huzursuzluk nöbetleri

       3 . Bebekte gelişme geriliği, ateş ya da hastalık bulgusunun olmaması

 • Yaygara(telaşla ağlama ) aralıklı olarak sıkıntılı şekilde ses çıkarma anlamına gelir. Bebeklerde genellikle  ağlama ve yaygara arasında gidip gelirler, böylece iki yakınmanın pratikte ayırt edilmesi zordur.

 

 

 

 

*Wessel MA: Amerikalı pediatrist.

**Sandifer P: Amerikalı pediatrist.

***Hischsprung H: Danimarkalı doktor.

****Prune Belly sendromu: Karın duvarı kaslarının parsiyel veya tam yokluğu, bilateral kriptoorşitizim ve üriner sistem anomolisi birlikteliği ile görülen sendrom.

*****West  WJ: İngiliz doktor.

AKILDA KALMASI GEREKENLER

Anamnez ve fizik muayene önemlidir. Yukarıda belirtilen anormal fizik muayene bulguları varsa infantil kolik tanısından uzaklaşılmalıdır.

 

 • Ateş,
 • Emmede azalma,
 • Kanlı, mukuslu ve yağlı dışkılama
 • İleri derece karın gerginliği
 • Kanlı ve safralı kusma
 • Büyüme geriliği
 • Ciltte döküntüler

 

 

 

 

 

Kaynaklar

 1. Benninga MA; Nurko S, Faure C et al. Chilhhood functionalgastrointestinal disorders: Neonate/Toddler. Gastroenterology 2016;150:1443-1455
 2. Ertekin V. İnfantil kolik-Derleme.Pediatrik Bilimler, 2006;8 (1):69-74
 3. Beşer ÖF, Çokuğraş FÇ, Dalgıç B et al. Fonksiyonel sindirim sistemi hastalıkları tanı ve tedavi. Sindirim Rehberi,İstanbul  2017

 

 

KISALTMALAR

AS: Anne sütü

GÖR: Gastroözefageal reflü

GÖRH: Gastroözefageal reflü hastalığı

GİS: Gastrointestinal sistem

İSPA:İnek sütü protein alerjisi

eHF: Elementel hidrolize formül süt

AAF: Aminoasit bazlı formül süt

PAAC grafisi: Arka-ön akciğer grafisi

ADKG: Ayakta direk karın grafisi

                                                                    

Bu makale 29 Temmuz 2022 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Doç. Dr. Fatih Ünal

29 Mayıs 1966 tarihinde Uşakta doğdu. İlkokulu Aybey  İlkokulunda, ortaokulu Halit Ziya Uşaklıgil Ortaokulunda bitirdi. Lise öğrenimini ise İzmir Ataturk Lisesinde bitirdi. Tıp eğitimini 1983-1989 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde bitirdi. Mecburi hizmetini Muğla E Tipi Cezaevinde yaptıktan sonra, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları eğitimimini/ ihtisasını  İstanbul  Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 1991-1995 yılları arasında tamamladı. 1996- 1998 yilları arasında Aydın  SSK Hastanesi Çocuk Hastalıkları bölümünde çalıştı. 1998-2001 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalında yandal ihtisasını tamamladı. 2002 -2008 yılları arasında SSK Çekirge Çocuk Hastanesi, 2009-2011 yilları arasında  Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji bölümlerin ...

Yazarı sosyal medya'da takip edin
instagram
Etiketler
İnfantil kolik nedir
Doç. Dr. Fatih Ünal
Doç. Dr. Fatih Ünal
Bursa - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Facebook Twitter Instagram Youtube