Hpv enfeksiyonu sıklığı
Hpv enfeksiyonu sıklığı

HPV prevalansı örneklenen topluma, yaşa ve kullanılan tekniğin duyarlılığına göre değişiklik göstermektedir. Enfeksiyon çoğunlukla geçici olduğundan gerçek rakamlar tam olarak tespit edilememektedir. Seksüel yolla bulaşan hastalıklar (STD) içinde en sık görülenin HPV enfeksiyonu olduğu bildirilmiştir. Toplumun %15’nin virüsle enfekte olduğu, insidansın 5.5 milyon olduğu düşünülmektedir. Yaşlara göre dağılım incelendiğinde adölesanlarda, ilk kez karşılaşılması, bağışıklık gelişmemesi, transformasyon zonundaki aktif metaplazi ve serbest seksüel aktivite gibi nedenlerle daha yüksek olduğu görülmektedir. Yirmi beş yaş altı olgularda HPV DNA pozitiflik oranının %32- 64 olmasına karşın 45 yaş üzerinde bu değerlerin %2.8-4 olduğu bildirilmiştir25. Kümülatif insidans dikkate alındığında 12. ayda %14-41, 24. ayda %34-39, 36. ayda %43-44 ve 5. yıl sonunda %55 pozitiflik saptanmaktadır.

Bu çalışmalarda insidansın genç, partner sayısı fazla olanlarda, zencilerde, sigara içenlerde, anal ilişkide bulunanlarda ve fazla sayıda ilişkisi olanlarda daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bu da serviks kanseri için risk faktörü olan tüm bu değişkenlerin asıl etkisini HPV enfeksiyonu üzerinden gösterdiğini
düşündürmektedir. Sitolojik olarak normal kadınlarda HPV pozitiflik oranları. Yunanistan’da %2.5, Barselona’da %3, Tayland’da %3.9, ABD’de %30’un
üzerinde bildirilmiştir. Bu oran 11-20 yaş aralığında %90 saptanmıştır. HPV erkeklerde genital siğil ve anal kansere neden olmakla beraber görülme oranları oldukça düşüktür. Bu nedenle erkeklerle ilgili veriler HPV enfeksiyonu olan kadınların partnerlerinde veya başka bir nedenle doktora başvuran erkeklerde yapılan çalışmalardan oluşmaktadır. Erkeklerde saptanan HPV oranları %16 ile %45 arasında değişmektedir.

Türkiye’de Pap smear ile tarama programı için oluşturulmuş ulusal bir protokol yoktur. Çoğunlukla tarama ve tanı amaçlı olarak, kadın hastalıkları ve
doğum polikliniğine başvuran hastalardan alınan Pap smear örnekleri incelenmektedir. Ergeneli ve ark35. sitolojik anormallik oranını %1.2 olarak
bildirmişlerdir. Güney ve ark36. gebe kadınlarda Pap smear ile normal olarak değerlendirilen servikal örneklerde, PCR yöntemi ile HPV DNA sıklığını %9.5 saptamışlardır. İç Anadolu bölgesini örnekleyen, serviks kanseri için düşük riskli 230 kadın içeren çalışmada HPV infeksiyon prevalansı %6 olarak bulunmuştur. Afyon bölgesinde doğurganlık dönemindeki, serviks kanseri için düşük riskli kadınlarda yapılan bir çalışmada da hastalardan alınan Pap smear örneklerinde yalnızca bir olguda sitolojik anormallik görülmüştür. Bu çalışmada Hybrid Capture yöntemiyle HPV Tip 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 42, 43, 45, 51, 52 ve 56 araştırılmıştır. Ancak incelenen 53 olgunun, sitolojik olarak yüksek dereceli SIL tanısı alan olgu haricinde hiçbirisinde yukarıdaki tiplere ait HPV DNA’ ya rastlanmamıştır. Afyon bölgesinde tek eşliliğin yaygın olması ve dışardan göç almamış kapalı bir toplum olmasının servikal HPV infeksiyon sıklığının çok düşük olmasını açıklayabileceği ileri sürülmüştür38. Türkiye’de HPV prevalansının bilinmesi önemlidir. Çünkü son yıllarda HPV aşısı geliştirilmiş ve riskli gruplarda rutin uygulanması gündeme gelmiştir.


İstanbul Ürolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!