Ani işitme kaybı hasta için ürkütücü ve huzur kaçırıcı bir rahatsızlıktır. İşitme kayıplarının büyük çoğunluğu tek taraflı olmasına rağmen şanssız azınlık için iki taraflı işitme kaybı oluşabilir.

Yandaki odyogramda hastanın sağ kulağındaki ani işitme kaybı değerleri kırmızı renkle gösterilmiştir.

TANIM: 3 gün içinde birbirini takip eden 3 frekansta 30 db ve üzerindeki kayıptır.

EPİDEMİYOLOJİ: Ani işitme kaybının yıllık insidansı 100.000 kişide 5 ile 20 kişi arasında değişir. Kadın erkek oranı eşit dağılım gösterir. Cinsiyet bir risk faktörü değildir. İki taraflı ani işitme kaybı vakaların %1 ile %2’sinde görülür.

Ani işitme kaybı tüm yaş gruplarında görülür. En çok 40 – 54 yıl arasında değişir.

AYIRICI TANI: Ani işitme kaybı nedeni belirli ve nedeni belirli olmayan ( idiopatik ) ani sensörinöral işitme kaybı olarak 2 alt gruba ayrılır. Ani işitme kayıplı vakaların çoğunluğu idiopatiktir.

Ani işitme kaybında menenjit , labirentit ( iç kulak hastalığı ) , sifiliz , kabakulak gibi enfeksiyonlar , multipl skleroz gibi bir enflamasyon , kafa travması veya akustik travma , beyin veya temporal kemik tümörleri , bazı ilaçlar veya damar hastalıkları sebep olabilirler.

İdiopatik ani işitme kaybının nedenini açıklayan 3 ana varsayım mevcuttur.

Viral enfeksiyonlar

Vasküler ( damarsal akım ) yetmezlik

İntra koklear membran rüptürü ( yırtılması )

İmmün iç kulak hastalığı da ani işitme kaybı sebebi olabilir.

DEĞERLENDİRME: Hastaları değerlendirmi hızlı bir şekilde yapılmalıdır. Hekime erken başvurulması ve tedavinin erken başlaması işitmenin geri gelme prognozunu arttırır. Hastalığın başlangıcı, ilerleyişi , eşlik eden semptomları ve yakın zamandaki aktiviteler yardımcı ipuçları verebilir. Son kullanılan tüm ilaçlar sorgulanmalıdır. Tam bir baş boyun muayenesi uygun olur. Komple bir odyolojik inceleme şarttır. Değerlendirme ve tedavi sürecinin bir noktasında iç kulak kanalı ve serebellopontin açının görüntülenmesi tavsiye edilir. Gadoliniumlu manyetik rezonans görüntüleme altın standarttır.

TEDAVİ:

Sayısız tedavi protokolleri uygulanmıştır. Bu çeşitlilik hem farklı etyolojilerden hem de tanıdaki belirsizliklerden kaynaklanır.

Etki mekanizmalarına göre tedaviler :

Vazodilatörler : Bu ilaçlar kokleaya kan akımını arttırarak hipoksiyi geriye döndürürler. Histamin , nikotinik asit , vb. ilaçlar kullanılmışlardır.

Reolojik Ajanlar: Düşük moleküler ağırlıklı dekstranlar , pentoksifilin ve heparin ve warfarin gibi antikoagülanların kullanılmasının amacı kanın akışkanlığını değiştirerek kan akımını ve oksijen dağıtımını arttırmaktır.

Antienflamatuar İlaçlar: Kortikosteroidler tedavide kullanılan primer antienflamatuar ilaçlardır. Prednizolon , betametason kullanılan ilaçlardandır.

Antiviral İlaçlar: Asiklovir ve amantadin , famsiklovir ve valasiklovir kullanılan ajanlardır.

Diüretikler: Ani işitme kaybının koklear endolenfatik hidropsa sekonder olarak geliştiği varsayımı ile diüretikler tedavide kullanılmıştır.

BULGULAR: Ani işitme kaybında iyileşme oranları genellikle iyidir ( %47 - %63 arası ). Literatürde tedavisiz takip edilen 52 hastada %58 spontan iyileşme görülmüştür.

TEDAVİ PROTOKOLLERİ:

Vazodilatör terapisi tek başına anlamlı değildir.

Düşük moleküler ağırlıklı dekstranlar ile yapılan çalışmalarda üstün bir iyileşme oranı görülmemiştir.

Kortikosteroid tedavisinde farklı tedavi sonuçları görülmüştür. İyileşme oranlar %41 - %60 arasında değişmektedir.

Transtimpanik steroid uygulamalarının teorik olarak iç kulağa yüksek yoğunlukta ilaç uygularken sistemik yoğunluğun düşük olması gibi bir faydası vardır. Çalışmalar steroid tedavisinin etkinliğini vurgulamıştır.

CERRAHİ: Pozitif fistül testi olan hastalarda veya geçirilmiş travma hikayesi olan hastalarda oval veya yuvarlak penceredeki perilenf fistül onarımı yapılabilir.

Tedavilerde prednizolon ve asiklovir tek başına prednizolon tedavisi ile kıyaslanmıştır. Tek başına prednizolon kullanılmasının, asiklovir ile prednizolonun beraber kullanılmasından farklı bir tedavi sonucu sunmadığı görülmüştür.

Tedavinin sonucunu önceden tahmin edebilmek için bazı prognostik sebepler öne sürülmüştür. Baş dönmesi ve dengesizlik semptomlarının daha düşük bir iyileşme oranına delalet ettiği görülmüştür.

SONUÇLAR: Ani işitme kaybı tedavisinde doktora erken başvuru, hastanın derhal istirahate alınması , serumla beslenmesi ve gerekli medikal tedavinin uygulanması esastır. Steroid tedavisi kullanılan ilaçlar içinde en etkili ajan kabul edilmektedir. Son günlerde hiperbarik oksijen tedavileri medikal tedaviye ilaveten uygulamaya girmiştir.

Ani işitme kaybı için birçok tedavi protokolü mevcuttur ve uygulanan tüm tedavinin altında yatan mantığın bilinmesi gereklidir.


İstanbul Kulak Burun Boğaz uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!