Kawasaki hastalığı

Kawasaki hastalığı

Kawasaki hastalığı ilk kez 1967 yılında tanımlanan akut ateşli bir vaskulittir.

Kawasaki hastalığında hastaların %85 i beş yaşından küçük çocuklardır.Sekiz yaştan büyük çocuklar ve altı aydan küçük bebeklerde daha az sıklıkta görülmektedir.Erkek çocuklarda daha sık rastlanmaktadır.Ülkemizde Kawasaki hastalığının insidansı tam olarak bilinmemektedir.

Kawasaki hastalığının nedeni belli olmayıp,bu konuda yapılan çalışmalarda enfeksiyöz bir nedenin olduğu düşnülmektedir.Genetik bir yatkınlığın olabiliceği belirtilmekte , atopik ve alerjik bünyeli çocuklarda 10 kat daha fazla görüldüğüne dikkat çekilmektedir.Erişkinlerde ve üç aydan küçük çocuklarda nadiren görülmektedir.

Hastalık yüksek ateşle başlar.Ateş yüksek olup, ateş düşürücü ilaçlar ve antibiyotiklere yanıt vermez , tedavi edilen vakalarda 1-2 hafta tedavi edilmeyen vakalarda 3-4 hafta devam eder.

Ateşle birlikte :

.Belirgin eksüdasız bulber konjunktival hiperemi

.Ağız ve farenkste eritem , çilek görünümlü dil ve çiğ et görünümünde kırmızı, çatlamış dudaklar ( ragadlar)

.Morbiliform, makülopapüler ya da skarlatiniform olabilen ya da eritema multiformeyi andırabilen , polimorf , yaygın , eritemli döküntü

.Ekstremite distallerinde, ellerde ve ayaklarda endürasyon ve el ayalarıyla ayak tabanlarında eritem

.Tek taraflı , en az 1.5 cm çapında bir veya daha fazla servikal lenfadenopati

Hastalığın altı ana semptomundan en fazla görülen ateştir.Kawasaki hastalığında piyuri ve üretrit , ishal, karın ağrısı, artralji ve artrit , aseptik, menenjit , perikardiyal efüzyon , akut mitral kapak yetmezliği ve miyokard infartusu görülebilir.

Kawasaki hastalığında klinik tanı en az 5 gün devam eden sebebi bulunmayan antibiyotik ve ateş düşürücülere yanıt vermeyen ateş ve yukarıda belirtilen beş ana kriterden dördünün olması ile konulmaktadır.Genellikle bebeklerde beş günden uzun süren ateş ve koroner arter hastalığı saptanırsa diğer kriterlerin en az ikisi mevcut ise bu durumda Kawasaki hastalığı olarak kabul edilmekte ve atipik (inkomplet) Kawasaki hastalığı olarak tanımlanmaktadır.

Kawasaki hastalığı için tanısal bir test bulunmamaktadır.Tanı klinik kriterlere ve benzer tablo gösteren diğer hastalıkların dışlanmasına dayanır.Tablonun belirgin olmayışı ve laboratuvar testlerinin özgül olmayışı nedeni ile Kawasaki hastalığı olan hastalar geç tanı almaktadır.Hastalığın ilk iki haftasındaki yüksek C reaktif protein ve sedimantasyon hızı, 10 günden sonra yükselmiş trombosit sayısı Kawasaki hastalığın da görülen karakteristik laboratuvar bulgularıdır.Tanı kriterleri arasında olmayan , ancak Kawasaki hastalığı için oldukça spesifik bir bulgu ; BCG aşısının yapıldığı yerde kızarıklığın olmasıdır.

Kawasaki hastalıklı çocuklar tanı konulduğu zaman intravenöz immünoglobulin ve aspirin tedavisine başlanmalıdır.

Koroner hastalığı gelişmeyen Kawasakili hastalarda iyileşme tam olup komplikasyon görülmez.Koroner hastalık geçiren vakalarda ise, hastalığın ciddiyetine göre tablo değişebilimektedir.Bu vakalarda hastalığın akut evresinde EKO incelemesi yapılmalı , ve ilave olarak 6-8 . haftalarda EKO takipleri yapılarak hasta izlenmelidir.Komplikasyon gelişen hastalarda ise 6 ayda bir kardiyak incelemenin yapılması önerilmektedir.

Bu makale 10607 kez okundu.

Bu makale 29.01.2010 tarihinde eklenmiştir.
Bu makaleye oy verin: